Bru - English - Vietnamese - Lao


p


padếh muoi cakễngປາເດັຮ ມວຍ ກາເກ້ງpa.deh mṳəj ka.keːŋVPlie on one's sidenằm nghiêngນອນອີງຜູ້ອື່ນ
padếh muoi laliangປາເດັຮ ມວຍ ລາລຍາງpa.deh mṳəj la.li̤aŋVPlie on backnằm ngửaນອນຫງາຍMrk 3:11.
padếh muoi tatứpປາເດັຮ ມວຍ ຕາຕຶບpa.deh mṳəj ta.tɨpVPlie face downnằm sấpນອນມູບ
padễngປາເດ້ງpa.deːŋvbakenướng; hơ lửaອົບLev 2:4. Hos 7:4.
padễqປາເດ້ອ໌paːdeːʔNdried salty fishmắm cá
padienປາດຽນpa.di̤ənNwoven traymâm; rá đựng cơmGen 40:17.
padocປາດອກpa.dɔːkNgoiterbướu cổ
padoc cỗiປາດອກ ໂກ້ຍpa.dɔːk koːjNadam's applecái ọcມາກໂປ່ມ
padolປາດອລpa.dɔːlvbridge; span a gapbắc quaສະພານEzr 5:8
padóhປາດັອຮpaːdɔhvbreak offgãy đổJob 8:29.
padóh luaqປາດັອຮ ລວາອ໌pa.dɔh lṳaʔVPexhausted; worn outkiệt sứcເຮັດໃຫ້ອ່ອນ ເພຍ
padóh rêngປາດັອຮ ເຣງpa.dɔh re̤ːŋVPexpend effortkiệt sứcລົງເຫື່ອ ລົງແຮງJob 9:29.
padốhປາດົຮpa.dohvsprout; begin to grownẩy mầm; nẩy chồiເລີ່ມໃຫຍ່Dan 7:8. Ezk 17:23. 1 Co 3:7..
padớmປາເດິມpa.dəmvcause to fall đốn ngã, làm cho ngãຕົກລົງມາDeu 7:5. Hab 2:17.
padớtປາເດິດpa.dətvuse up, use allăn sạch không để dành cho năm sauກຳຈັດPro 2:22.
padŏ́hປາດັອໍຮpa.dɒhvexplodenổລະເບີດJer 4:19.
padữoiqປາເດື້ອຍອ໌pa.dɨəjʔvdestroylàm cho tan nátທຳລາຍRev 2:27.
pahປາຮpaːhvhave a bad fall ngã huỵch xuốngຕົກລົງມາຢ່າງຮຸນແຮງ
pahĩcປາຮີ້ກpa.hiːkvtip and pour out làm cho nghiêng Psa 141:4.
pahocປາຮອກpa.hɔːkvspoiledbị mốc; bị hưກິ່ນເໝັນ
pahoqປາຮອອ໌pa.hɔːʔNdunghill; refuse heapđống phânກອງຂີ້ເຫຍື້ອ
pahotປາຮອດpa.hɔːtvrub against each othercọ sátຕັດPro 27:17.
pahớlປາເຮິລpa.həladjstrong flavorđậmລົດຊາດດີ
pahỡiປາເຮີ້ຍpa.həːjadva short timethời gian ngắnເວລາ~ສັ້ນໆAct 26:28.
pahỡmປາເຮີ້ມpa.hɜːm1Nheart lòng dạຫົວໃຈGen 31:2.2adjsatisfied, content, agreeablebằng lòngGen 6:8