Bru - English - Vietnamese - Lao


p


pứqປຶpɨʔNsound of falling, hitting, heartbeat, etc.tiếng bốpສຽງຕົບສຽງຕີ
pứtປຶດpɨtvlosemấtເສຍGen 19:13.
pứt miatປຶດ ມຍາດpɨt mi̤atVPall for nothingkhông kết quảເສຍໄປລ້າໆJer 51:58.
pứt muoi tarưpປຶດ ມວຍ ຕາຣືບpɨt mṳəj taːrɨ̤ːpVPsuddenly destroyedmất bất ngờເສຍໄປທັນທີEst 9:24. Act 8:20.
pứt mứtປຶດ ມຶດpɨt mɨtVP1terrifiedmất hồn; mất víaຕົກໃຈ2lose sense of responsibilitymất trí
pứt sarméqປຶດ ຊາຣແມະpɨt sar.mɛʔvwithout hope; disillusionedthất vọng; mất hồn víaໝົດຫວັງJob 41:25.
pữnປື້ນpɨːnvinclined to repeatthói quenເຮັດຕາມ
pữoiເປື້ອຍpɨəjvbe in ruinstan nátເໜົ່າເປື່ອຍJol 1:16
pữoi-alữoiເປື້ອີອາເລື້ອຍpɨəi̤ːʔa.lɨəjVPcompletely destroyđã tan tànhມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍIsa 37:26.