Bru - English - Vietnamese - Lao


p


paliangປາລຍາງpa.li̤aŋvunfoldmở ra trải raເປີດໂປງExo 25:31.
paliang khlapປາລຍາງ ຄຼາບpa.li̤aŋ kʰlaːpVPspread wingsxoè cánhພືງປີກ ອອກ
paliang muoi laliangປາລຍາງ ມວຍ ລາລຍາງpaːli̤aŋ mṳəj laːli̤aŋVPturn over so as to be right side uplật ngửa ra
palicປາລີກpa.li̤ːkNpeak, summit of a hillđỉnhເນີນ1 Sa 23:26.
palíhປາລິຮpa.lihvtumble down; collapsesụp đổເຈື່ອນ
palĩປາລີ້pa.liːvmake equalban bằngເຮັດໃຫ້ເທົ່າ ທຽມກັນPsa 60:2.
palĩangປາລ້ຍາງpa.liaŋvturn something uplật ngửaຫງາຍຂຶ້ນ
palĩeuປາລ້ຽວpa.liəwvenvy; strong desireganh tị; ham muốnອິດສາ
palĩhປາລີ້ຮpa.liːhvpick; pluckbứt; háiດຶງ,​ ຖອນ
paloaihປາລ່າຍຮpaːla̤ːjhvstrike, hit đánh
paloâqປາເລີ່ອ໌pa.lɜ̤ːʔvturn over item being cooked, roastedlăn qua lại khi nướng khoai cho chín đều
paloohປາລ່ອຮpa.lɔ̤ːhv1appear (suddenly)xuất hiệnປະກົດຂຶ້ນໃນ ທັນໃດIsa 60:5 2emergelòi lên
palooh moatປາລ່ອຮ ມ່າດpa.lɔ̤ːh ma̤ːtVPput in an appearance; be presentsự hiện diệnປາກົດJob 13:16.
palooh nchŏhປາລ່ອຮ ອຶນຈອໍຮpaːlɔ̤ːh ncɒːhVP(newly married couple) goes to visit the bride's fatherra mắt nhà gái sau vài ngày cưới
paloŏhປາລ່ອໍຮpa.lɒ̤ːhvuntie; turn uptháo ra; lật ngửaແກ້, ເປີດອອກ
paloŏngປາລ່ອໍງpa.lɒ̤ːŋNskytrờiທ້ອງຟ້າGen 1:8.
paloŏng cutễqປາລ່ອໍງ ກູເຕ້ອ໌pa.lɒ̤ːŋ ku.teːʔNPworldtrời đấtໂລກGen 2:4-6.
paloŏng cutrúqປາລ່ອໍງ ກູຕຣຸpa.lɒ̤ːŋ ku.truʔNPcovering skythế giớiທົ່ວທ້ອງຟ້າGen 6;17.
paloŏng rưm-rưmປາລ່ອໍງ ຣືມໆpa.lɒ̤ːŋ rɨ̤ːm-rɨ̤ːmTIMalmost dawntrời mờ sángໃກ້ແຈ້ງ
palôqປາໂລອ໌paːlo̤ːʔNPbig strong personngười to khỏe
palốhປາລົຮpaːlohvto take by force or secretlyrước vợ trong bí mật
palốpປາລົບpa.lopvcause oneself to lose, be unsuccessfulbị thất bạiເຮັດໃຫ້ຕົວເອງ ບໍ່ຊະນະ
palỗປາໂລ້pa.loːv1wastephíເສຍຖິ້ມລ້າໆPro 4:6. Ecc 10:1. 2fail to valuekhinh bỉ
palỗihປາໂລ້ຍຮpa.loːjhvpurposely allow others to succeed, winthả cho đối phương thắng hơn
palơປາເລີpa.lə̤ːvbecome manifesthiện hìnhເປັນ ປະຈັກLuk 24:37.