Bru - English - Vietnamese - Lao


p


palớtປາເລິດpa.lətvturn upside down; turn inside outlật lại; lộn tráiປີ້ນກັບຫົວGen 31:7. Isa 29:16.
palớt cutũrປາເລິດ ກູຕູ້ຣpa.lət ku.tuːrVPprick up one's earsvểnh taiບິດຫູ
palŏ́hປາລັອໍຮpa.lɒhvturn over an itemlậtພິກPro 26:14. Job 7:4. Isa 24:20.
palŏ́ngປາລັອໍງpa.lɒŋvrush atxông đếnແລ່ນໃສ່Gen 33:4.
palŏ́ng pũrປາລັອໍງ ປູ້ຣpa.lɒŋ puːrVPrush to grab spoilscướp đoạtຟ້າວໄປເກັບ
paluacປາລວາກpa.lṳakNtusks; ivoryngà voiງາຊ້າງ1Ki 10:18.
paluanປາລວານpa.lṳanvexceed; hostile; break a known lawnghịch lời; ngang ngượcເກີນPro 18:23. Ezk 16:50.
paluangປາລວາງpa.lṳaŋNaxe handlecán rìuດ້າມຂວານ
palũaiqປາລ້ວາຍອ໌pa.luajʔvavoid obstacles điều hướngລີກລ້ຽງບັນຫາ
palũarປາລ້ວາຣpa.luarv1let out, lengthenbuông ra; khi dây qúa căng chúng cần thả ra để nó chùng lại2permissive, to pamperchiều chuộng
palưປາລືpa.lɨ̤ːvlight a firemồi lửa; thắp lênດັງໄຟExo 35:3.
palứqປາລຶpa.lɨʔadvexcessivelynhiều thêmແຮງກະເຕັກ1 Sa 23:3. Jer 3:10.
palữiປາລື້ຍpa.lɨːjvdespise; be disrespectful ofkhinh bỉ; qua mặtບໍ່ເຄົາລົບ2 Sa 19:43.
pamplaປຳປຼາpam.plaːadjwicked; evildoer; fearlessdữ tợn, hung ácຊົ່ວຮ້າຍDeu 2:30.
panangປານາງpa.naːŋNareca, betel nutcauໝາກ​ (ຂ້ຽວ)
panang apơngປານາງ ອາເປີງpa.naːŋ ʔa.pə̤ːŋNwild areca leafmo cauໃບໝາກປ່າ
panáihປາໄນຮpa.najhNjackfruitmítໝາກມີ້
panátປານັດpa.natNcontract, pledgecam kếtສັນຍາGen 29:21.
panângປາເນິ້ງpa.nɜŋNcasting fishnetchàiມອງໃຫຍ່
paneqປາແນອ໌pa.nɛːʔadvdoes like thisnhư thế nàyເຮັດແບບນີ້Pro 7:25.
panêປາເນpa.ne̤ːNold currency unitđồng bạc cũສະກຸນເງິນເກົ່າ Gen 23:15.
panễlປາເນ້ລpa.neːlNglandhạchຕ່ອມ
pangປາງpaːŋ1vwithdraw; make wayrút; xích raຖອຍGen 41:43.2vlid for a pan, potnắp3Nlifetime; generationthế hệ
pang rapúcປາງ ຣາປຸກpaːŋ ra.pukNPlarge number of peopleđoàn ngườiກຸ່ມຄົນ
pangángປາງັງpa.ŋaŋadjboring; fed up withthất vọngເບື່ອ