Bru - English - Vietnamese - Lao


p


pangoaiປາງ່າຍpa.ŋa̤ːjNpoisonous leaf (finger tree)lá ngón (có độc tố)ໃບໄມ້ມີພິດLam 3:19.
pangoâiປາເງີ່ຍpa.ŋɜ̤ːjvbother, annoygây chuyện; làm ồnລົບກວນ1 Sa 28:15
pangoâqປາເງີ່ອ໌pa.ŋɜ̤ːʔadjsurprisedngạc nhiênປະລາດໃຈ
panguaiປາງວາຍpa.ŋṳajvdraw away from, disappointedthất vọngເອົາມາຈາກ
panguangປາງວາງpa.ŋṳaŋadj1disappointed with; completely turn away from.thất vọngຜິດຫວັງກັບGen 27:46.2unhappy about what someone said. nản lòngMal 2:17.
panhêປາເຍpa.ɲe̤ːadjthin and/or smallmỏng và nhỏຈອ່ຍ,​ ນ້ອຍ
panhieihປາຍຽຍຮpa.ɲi̤əjhadjhungryđóiຫິວGen 25:29-30.
paningປານີງpa.ni̤ːŋNdamđập nước; ranh giớiເຄື່ອນ2 Sa 5:20. Psa 58:7. Exo 14:22.
paníhປານິຮpa.nihvwithdraw; retreatquay lui; tháo luiຖອຍ
panoahປານ່າຮpa.na̤ːhNspirit-world being ma laiຜີIsa 34:14.
panoah cóhປານ່າຮ ກັອຮpa.na̤ːh kɔhNPspirit found in the mountainsma núiຜີພູ
panoah sarưmປານ່າຮ ຊາຣືມpa.na̤ːh saːrɨ̤ːmVPa spirit that causes someone to moan, groan in sleepma ám khi ngủ
panoamປານ່າມpa.na̤ːmvcuddleru conກອດ2 Sa 12:3.
panoaqປານ່າອ໌pa.na̤ːʔv(food) is not tasty in mouthkhông ngon miệngອາຫານບໍ່ແຊບ
panoânປາເນີ່ນpa.nɜ̤ːnNbarrier; damđậpຝາຍກັ້ນນ້ຳNam 2:8.
panôiqປາໂນຍອ໌pa.no̤ːjʔNresponsibility; restitutiontrách nhiệm; món nợຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ2 Sa 21:4. Exo 21:30. Num 5:8.
panớhປາເນິຮpa.nəhNsluice gatenắpປະຕູລະບາຍນ້ຳNam 2:6.
panuon chũahປານວນ ຈ້ວາຮpa.nṳən cuahNPsand duneđụn cátຊາຍ
panúngປານຸງpa.nuŋNpusmủໜອງLev 22:22.
panũarປານ້ວາຣpa.nuarNthick ropedây thừngເຊຶອກໜາNum 3:37.
panưrປານືຣpa.nɨ̤ːrNvoicegiọng nói
panứmປານຶມpa.nɨmvsit on eggs to hatchấp trứngຝັກໄຂ່Job 39:14.
panứngປານຶງpa.nɨŋNreservoirchumອ່າງເກັບນ້ຳ
panứng khangປານຶງ ຄາງpa.nɨŋ kʰaːŋNPbig jarchum lớnໃຫໃຫຍ່
pa-óhປາອັອຮpaːʔɔhvvisit in a home where someone has died in order to offer comfortkhích lệ; an ủi