Bru - English - Vietnamese - Lao


p


pa-ốhປາອົຮpa.ʔohadjspoiled; rottenhư; thốiຕາມໃຈJhn 11:39.
pa-ŏhປາອອໍຮpa.ʔɒːhvfill to the fullestđầy bụng; noJer 46:10.
paphlỗngປາໂພລ້ງpa.pʰloːŋNboil, carbunclecái mụn bỏng
paraiປາຣາຍpa.raːjv1improve khoẻ trở lạiປັບປຸງ1 Sa 25:37.2comb out hairtóc duỗi thẳngLev 21:10.3loanngười cho vay
parangປາຣາງpa.raːŋNwooden beamxà dọcຄານ
paráihປາໄຣຮpa.rajhadjquicknhanh nhẹnໄວ
parángປາຣັງpa.raŋvscatter tán loạnກະຈັດກະຈາຍ
par-átປັຣອັດpar.ʔatadjsuffocating; oppressivenghẹt thở; tức thởອອ້ນເອົ້າ,​ ອຶດອັດPsa 11:6.
parcáhປັຣກັຮpar.kahadjdividedchẽ đôiແບ່ງLev 11:3. Isa 11:15.
parchacປັຣຈາກpar.caːkNwild pineappledứa dạiໝາກນັດປ່າ
parcháhປັຣຈັຮpaːrcahNkind of treemột loại gỗ
parcháh tacປັຣຈັຮ ຕາກpaːrcah taːkNkind of treemột loại gỗ
parchéng-parchỡiqປັຣແຈັງ ປັຣເຈີ້ຍອ໌par.cɛŋ-par.cɜːjʔadjwholehearted, diligentlàm siêng năngຢ່າງເຕັມອົກ ເຕັມໃຈDan 9:13. Hag 2:4.
parchiປັຣຈີpar.ci̤ːvtry to pick a fightmuốn gây sựຫາເລື່ອງ
parchiaປັຣເຈຍpar.ci̤avspreaddanh tiếng ແຜ່ຂະຫຍາຍ2 Ch 9:5.
parchia parhanປັຣເຈຍ ປັຣຮານpar.ci̤a par.haːnVPfamous; well knownnổi tiếng; nghe tinມີຊື່ສຽງIsa 61:9.
parchíh tuocປັຣຈິຮpar.cihNPdockbến tàu; hải cảng ທ່າເຮືອGen 49:13.
parchĩnປັຣຈີ້ນpar.ciːnvjudge; settle disputesxử kiện; xét xửເວົ້າຄວາມMic 4:3. Gen 16:5.
parchonປັຣຈອນpar.cɔːnNnarrow valleythung lũng hẹpຫຸບເຂົາNum 34:5.
parchongປັຣຈອງpar.cɔːŋNcanal; irrigation ditchmương nướcຮ່ອງນ້ຳ2 Ki 18:17.
parchoqປັຣຈອອ໌par.cɔːʔvclump, bunch togetherchen chúcປູກJob 5:25.
parchốqປັຣໂຈະpar.coʔvbring together igiáp nhauມາພໍ້ກັນ2 Ch 3:11-13. Pro 8:27.
parchuປັຣຈູpar.cṳːv1come to an endquy về một chỗເລືອກEcc 3:20. 2summarize tóm lại
parchưpປັຣຈືບpar.cɨ̤ːpvflickerlập lòeສົ່ງປະກາຍ
parchứmປັຣຈຶມpar.cɨmvassemble; meetnhóm họp; tụ họpພົບ