Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tamproohຕາມປຣ່ອຮtam.prɔ̤ːhvfight (of chickens)chọi gàຍາດ (ຍາດເຄືອງ ຂອງກັນ)
tampróhຕາມປຣັອຮtam.prɔhvshake outrũ bụi; giũ bụiສັ່ນອອກ
tamprơqຕາມເປຣີອ໌tam.prə̤ːʔvuproot; pull outcây bị độn lênຖອນJud 1:12.
tampruamຕຳປຣ້ວມtaːmprṳamNleaf covering for a ricewine jarlá bịt miệng ché rượu
tamprũiqຕາມປຣູ້ຍອ໌tam.pruːjʔvfalls out, falls overbị nhổ lên; bị rụng xuống1 Ki 1:52.
tamprũolຕາມປຣ້ວລtam.pruːɔːlvrejoice; jump aroundnhảy múa vì vui mừngຊົມຊື່ນຍິນດີPsa 132:9.
tamprưoຕາມເປຣືອtam.prɨ̤əvassist; help; be in charge of can thiệp; coi sócຊ່ວຍ2 Ch 19:11. 1 Ki 20:40.
tampuomຕາມປວມtam.pṳəmNparcel; packetcái để góiຫໍ່
tampưoຕາມເປືອtam.pɨ̤əNmixturexáo trộn ການປະສົມ
tampứcຕາມປຶກtam.pɨkNarticles for spirit worshipcác đồ cho tôn thờຫົວຂໍ້ສຳລັບນະ ມັດສະການ ວິນຍານAct 14:13.
tamuaiຕາມວາຍta.mṳajvlook out fortrông ngóng ຊອກຫາPsa 59:4.
tamũiq ngcŏ́ngຕາມູ້ຍອ໌ ອຶງກັອໍງta.muːjʔ ŋkɒŋNwristcổ tay
tamũmຕາມູ້ມta.muːmNtortoiserùaເຕົ່າ
tamưຕາມືta.mɨ̤ːvcut, chop with an axeđốnຜ່າດ້ວຍຂວານDeu 19:5.
tamứngຕາມຶງta.mɨŋvlisten; hearngheຟັງGen 23;6.
tamứng tuoiqຕາມຶງ ຕວຍອ໌ta.mɨŋ tṳəjʔVPlisten innghe lénເຊື່ອຟັງໃນJob 15:8.
tamứrຕາມຶຣta.mɨrNmonkeykhỉລີງ1 Ki 10:22.
tamứr sĩacຕາມຶຣ ຊ້ຍາກta.mɨr siakNPgorillakhỉ độtລີງໃຫຍ່
tanຕານtaːnvweaveđanສານExo 26:1.
tan alianຕານ ອາລຍານtaːn ʔa.li̤anVPweavemột kiểu đanເຄື່ອງສານ
tan apehຕານ ອາແປຮtaːn ʔa.pɛːhVPweave with interlocking strands một kiểu dệt
tanangຕານາງta.naːŋN1foundation nền nhàພື້ນຖານ2basis căn bảnJos 6:26.
tanáih ánຕາໄນຮta.najhadjhugeto lớnໃຫຍ່
tanámຕານຳta.namNtargetmục tiêuເປົ້າໝາຍJob 7:20
tandárຕານດັຣta.ndarvshake; quiver; moverung chuyểnສັ່ນJdg 5:4. 1 Ki 1:40. Ezk 26:10.