Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tandếhຕັນເດັຮtaːndehvbump into something highvướng mắc vì quá cao
tandữrຕານດື້ຣta.ndɨːrvrumblerung chuyểnສັ່ນຢ້ານJer 47:3.
tangຕາງtaːŋPREPin place ofthay thếສະຖານທີ່Exo 7:1.
tang bỗq Yiang Sursĩຕາງ ໂບ້ອ໌ ຢຍາງ ຊູຣຊີ້taːŋ boːʔ ji̤aŋ sur.siːNPprophettiên triນັກພະຍາກອນ
tangaຕາງາta.ŋaːvbe proud ofxứng đángພູມໃຈກັບGen 35:29.
tanga pahỡmຕາງາ ປາເຮີ້ມta.ŋaː pa.hɜːmVPproud of; satisfiednhư ý muốn; thỏa lòngພໍໃຈPro 17:6.
tanga tangỗihຕາງາ ຕາໂງ້ຍຮta.ŋaː ta.ŋoːjhadjhappy; proud ofxứng đáng; sung sướngມີຄວາມສຸກGen 35:29.
tanganຕາງານta.ŋaːnNbowlbát; chénຈານExo 27:3.
tangan acoŏhຕາງານ ອາກ່ອໍຮtaːŋaːn ʔaːkɒ̤ːhNPchipped bowlchén sứt mẽ
tangan chễຕາງານ ເຈ້ta.ŋaːn ceːNPlarge bowlcái tôຊາມໃຫຍ່2 Ki 2:20.
tangan cômຕາງານ ໂກມta.ŋaːn ko̤ːmNPvery large bowlຊາມໃຫຍ່ໆEzr 1:9.
tangan sanŏ́cຕາງານ ຊານັອໍກta.ŋaːn sa.nɒkNPsmall bowl chén nhỏຈານນ້ອຍ
tangan sa-ỡngຕາງານ ຊາເອີ້ງta.ŋaːn sa.ʔɜːŋNPdinnerwarebát đĩa nói chung
tangan savanຕາງານ ຊາວານta.ŋaːn sa.vaːnNPplateđĩa; dĩaຈານ
tangáiຕາໄງta.ŋajNdayngàyມື້Gen 1:18
tangái cha bũiຕາໄງ ຈາ ບູ້ຍta.ŋaj caː buːjNPfeast dayngày lễມື້ຖືສິນອົດ
tangái lếqຕາໄງ ເລອ໌ta.ŋaj le̤ːʔNPholidayngày lễວັນພັກ
tangái maháiຕາໄງ ມາໄຮta.ŋaj ma.hajTIMyesterdayhôm quaມື້ວານ
tangái nâiຕາໄງ ໃນta.ŋaj nɜjTIMtodayhôm nayມື້ນີ້
tangái ntrêhຕາໄງ ອຶນເຕຣຮta.ŋaj ʔn.tre̤ːhTIMthree days before yesterdayhôm kìa + 2ສາມມື້ກ່ອນ
tangái ntriaຕາໄງ ອຶນເຕຣຍta.ŋaj ʔn.tri̤aTIMday before yesterdayhôm kiaມື້ຊືນ
tangái ntroaiຕາໄງ ອຶນຕຣ່າຍta.ŋaj ntraːjTIMtwo days before yesterdayhôm kìa + 1ສອງມື້ກ່ອນ
tangái ntrônຕາໄງ ອຶນໂຕຣນta.ŋaj ʔn.tro̤ːnTIMfour days before yesterdayhôm kìa + 3ສີ່ມື້ກ່ອນ
tangái parnỡຕາໄງ ປາຣເນີ້ta.ŋaj par.nɜːTIMtomorrowngày maiມື້ອື່ນ
tangái parnỡ machớng bo nâi têຕາໄງ ປາຣເນີ້ ມາເຈິງ ບໍ ໃນ ເຕta.ŋaj par.nɜː ma.cəŋ bɔː nɜj te̤ːTIMtomorrow at this timengày mai đúng vào giờ nàyມື້ອື່ນເວລານີ້