Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tanloaqຕານລ່າອ໌ta.nla̤ːʔN1crutch;nạng chỉa; ໄມ້ເທົ້າ2propchạc cây1 Ki 7:36. Job 38:6.
tanloâiqຕັນເລີ່ຍອ໌tan.lɜ̤ːjʔNcharm that protects the bearerbùa vừa là bảo vệ vừa vũ khí hại người
tanlũoqຕັນລົ້ວະtan.luəʔNboyhoodtrai trẻ
tanoahຕານ່າຮta.na̤ːhadjeven and flat bằng phẳngແຜ່ກ້ວາງ
tanoangຕານ່າງta.na̤ːŋadjstraight; just; rightthẳngຊື່,​ທ່ຽງຕົງGen 37:7.
tanoang atĩຕານ່າງ ອາຕີ້ta.na̤ːŋ ʔa.tiːADJPopen-handedhào phóngວາແຂນ
tanoang oຕານ່າງ ອໍta.na̤ːŋ ʔɔːADJPrighteousngay thẳngຊອບທຳGen 15:6.
tanoang tapứngຕານ່າງ ຕາປຶງta.na̤ːŋ ta.pɨŋADJP1honest; faithful; completely trustworthy đáng tin cậy; trung thành; lương thiệnແນວຕັ້ງ ສັດຊືGen 18:19.2verticalthẳng đứng
tanoang yayícຕານ່າງ ຢາຢິກta.na̤ːŋ ja.jikADJPstraightthẳng tưngຊື່
tanoâpຕາເນີ່ບta.nɜ̤ːpNpoles running width of a house xà ngang trênຂຸມພື້ນເຮືອນ1 Ki 6:10. Father of Phai Builds a New House 18.3
tanopຕານອບta.nɔːpNarrow finsvây cánh tênສົ້ນລູກທະນູ
tanôຕາໂນta.no̤ːNcontainer; drumcông-ta-nơກະຕ່າໃຫຍ່, ກອງ
tanốcຕານົກta.nokNchisel; punchcái đụcສິ່ວ1 Ki 6:7. Job 19:24. Grandfather Cuput Cupau 24.1
tanỡmຕາເນີ້ມta.nɜːmN1tree or plant that has broken groundgốc rễຕົ້ນໄມ້2beginningsự bắt đầu; đầu đề
tanỡm nluຕາເນີ້ມ ອຶນລູta.nɜːm ʔn.lṳːNPthighbắp đùiຕົ້ນຂາ
tanrỗຕານໂຣ້ta.nroːvcall out to each othergọi nhauເອິ້ນຫາPro 9:3. Zec 9:14.
tansữຕານຊື້ta.nsɨːNyoung female animalcon vật cái tơສັດໜຸ່ມໂຕແມ່Gen 21:28. Jer 2:23.
tantaiຕານຕາຍta.ntaːjvstruggle in death throesquằn quạy trước khi chết ປວດເກັງ2 Sa 20:12.
tantai cuchĩtຕັນຕາຍ ກູຈີ້ດtan.taːj ku.ciːtVPnear deathhấp hối sắp chết
tantanຕານຕານta.ntaːnvweaveviệc đan látຕ່ຳຜ້່າ1 Sa 17:7. Isa 38:12.
tantâpຕານເຕິ້ບta.ntɜpvheart poundingtim đập mạnhຫົວໃຈເຕັ້ນIsa 60:5.
tantĩnຕານຕີ້ນta.ntiːnvtrample ongiẫm qua giẫm lạiຢຽບຢ້ຳ
tantốngຕານຕົງta.ntoŋvhang onto, clingbám víu, bám vào câyຢຶດໄວ້,​ ກ່ຽວໄວ້
tantỗl ຕານໂຕ້ລ ta.ntoːl vsevere painđau đớn quằn quạiບາດເຈັຍຮຸນ ແຮງ
tantunຕານຕູນta.ntṳːnvfollow wrong, misguided motivesđi theo những hành vi xấuແຮງຈູງໃຈທີ່ ຜິດJdg 11:3. Pro 25:26. Ezk 18:24.