Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tantuoຕານຕົວta.ntṳəvfollow closelyđeo đuổi; bám theoຕິດຕາມຢ່າງ ໃກ້ສິດ
tanuoqຕານົວະta.nṳəʔvfollow ways of anothernghe theo; vâng theoຈົ່ງໄວ້,​ ອົດກັ້ນ
tanúhຕານຸຮta.nuhvmournthương tiếcຮ້ອງໄຫ້Gen 37:34.
tanúh parngứcຕານຸຮ ປາຣງູຶກta.nuh par.ŋṳːɨkVPmournthương tiếc; đau buồnຮ້ອງໃຫ້ຄວນ ຄາງEcc 12:5.
tanũlຕານູ້ລta.nuːlNhousepost; post; columncột; trụເສົາເຮືອນExo 26:32.
tanũl chian lốcຕານູ້ລ ຈ້ຽນ ລົກtaːnuːl ci̤an lokNPhousepost that supports the kitchentrụ nhà bếp
tanũl kễnຕານູ້ລ ເກນtaːnuːl keːnNPsturdy, hardwood house postcột nhà
tanũl yiangຕານູ້ລ ຢຍາງta.nuːl ji̤aŋNPmain housepostcột nhà chínhເສົາເຮືອນຫຼັກ
ta-ỗihຕາໂອ້ຍຮta.ʔoːjhNTa-oih people groupdân tộc tà- ôi
ta-ỗiqຕາໂອ້ຍອ໌ta.ʔoːjʔadvinappropriately, needlesslygãy nữa chừng; chết nữa chừng; ຂຶ້ນຂານ
ta-ỡiຕາເອີ້ຍta.ʔɜːjvreplytrả lờiຕອບGen 3:13.
ta-ỡi khũnຕາເອີ້ຍ ຄູ້ນtaːʔəːj kʰuːnVPreply politelytrả lời lịch-sự
ta-ŏhຕາອັອໍຮta.ʔɒːhvbreak offlìa; đứtແຕກຫັກ, ຂາດJdg 15:14.
ta-ŏh rangứhຕາອັອໍຮ ຣາງຶຮta.ʔɒh ra.ŋɨhVPdiechếtຕາຍGen 35:18.
tapaຕາປາta.paːNturtlerùa to ở nuớcເຕົ່າ
tapangຕາປາງta.paːŋNbamboo flooringsàn nhàພື້ນເຮືອນທີ່ ເຮັດດວ້ຍໄມ້ ໄຜ່Jdg 3:25.
tapatຕາປາດta.paːtNburnbị phỏng, bị cháy da do nóng ໄໝ້ຍ້ອນຖືກ ຂອງຮ້ອນ
tapáhຕາປັຮta.pahvslaptát; vảຕົບໜ້າ1 Ki 20:35.
tapáh-tapaiຕາປັຮ ຕາປາຍta.pah ta.paːjVPslapvả nói chungຕົບໜ້າ
tapáihຕາໄປຮta.pajhv1pluckgảy; khảyດີດGen 4:21.2strikeđánh đàn; đánh máy3tag (as in a game)chạm tay vào ai đó
tapáih saráqຕາໄປຮ ຊາຣະta.pajh sa.raʔVPtype wordsđánh máy chữປະເພດ
tapáiqຕາໄປອ໌taːpajʔvmake a sharp pointchiết; chặt, chẽ ra
tapálຕາປັລta.palNmortar; pounding blockcối giãຄົກPro 27:22.
tapârຕາເປິ້ຣta.pɜrNpigeonchim cu đấtນົກກາງແກLev 1:14.
tapâr prễngຕາເປິ້ຣ ເປຣ້ງta.pɜr preːŋNpigeon with a high voicemột loài chim cu