Bru - English - Vietnamese - Lao


t


taclũaqຕາກຼ້ວາອ໌taːkluaʔvinjury from boiling waterbị bỏng
tacoaihຕາກ່າຍຮta.ka̤ːjhvbreakgãyຫັກExo 9:25.
tacoiຕາກອຍta.kɔːjNhorn; antlersừng; gạc naiເຂົາສັດGen 22:13.
tacongຕາກອງta.kɔːŋNneckcổຂໍGen 45:14.
tacong atĩຕາກອງ ອາຕີ້ta.kɔːŋ ʔa.tiːNPwristcổ tayຂໍ້ແຂນ
tacooqຕາກ່ອອ໌ta.kɔ̤ːʔvcook; boilnấu; đunຕົ້ມGen 25:29.
tacotຕາກອດta.kɔːtvpick up with pincersgắp bằng kìmຂຶ້ນຄານIsa 6:6.
tacóhຕາກັອຮta.kɔhvillnesslên cơnໄຂ້Deut 7:15.
tacóngຕາກັອງta.kɔŋNunmarried adultđộc thân
tacóqຕາເກາະta.kɔʔNbunches (of fruit)các chùm nhoພົ້ວໝາກ(ອະງຸ່ນ)Isa 24:13. Gen 40:10.
tacôຕາໂກta.ko̤ːadjhunchbackedgù lưngຫຼັງຄ້ອມLk 13:11.
tacỗiqຕາໂກ້ຍອ໌ta.koːjʔvdrink with hands from the surface of the watervốc nước ở bề mặt trênດືມນ້ຳດ້ວຍ ເອົາມືຕັກJdg 7:6.
tacỗlຕາໂກ້ລta.koːlvuse as a pillowgối đầuໝູນGen 28:18.
tacơhຕາເກີຮta.kə̤ːhadvtired of same thing ớn vì quá noເບື່ອ (ອາຫານ, ໝາກໄມ້)
tacỡngຕາເກີ້ງta.kɜːŋNthorn bushgai đọcພຸ່ມໜາມJdg 9:14.
tacŏhຕາກ້ອຮtaːkɒːhpreverbnot dare to không giám
tacuຕາກູta.kṳːvsitngồiນັ່ງGen 21:16.
tacu achoang ayữngຕາກູ ອາຈ່າງta.kṳː ʔa.ca̤ːŋVPsit with legs apartngồi chàng hảngນັ່ງຈ່າງຂາ
tacu aniqຕາກູ ອານີອ໌ta.kṳː ʔa.ni̤ːʔVPlean backngồi ngả lưngອີງ
tacu chỗmຕາກູ ໂຈ້ມta.kṳː coːmVPsit with arms around kneesngồi bó gốiໜັ່ງກອດເຂົ່າ
tacu pinຕາກູ ປີນta.kṳː pi̤ːnVPsit cross-leggedngồi xếp bằng trònນັ່ງຂາຕະມາດ
tacu radéh cuatຕາກູ ຣາແດັຮ ກວາດta.kṳː ra.dɛh kṳatVPsit on kneesngồi xếp bè heນັ່ງຄຸກເຂົ່າ
tacu rangỗpຕາກູ ຣາໂງ້ບta.kṳː ra.ŋoːpVPmany people sitting around in one areanhiều người đang ngồi
tacu tanoangຕາກູ ຕານ່າງta.kṳː ta.na̤ːŋVPsit with strraight backngồi thẳng lưngນັ່ງຫຼັງຊື່
tacu yáh-yỗຕາກູ ຢັຮ ໂຢ້ta.kṳː jah joːVPsquatngồi xổmໝອບ