Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tutuiqຕູຕູຍອ໌tu.tṳːjʔvtremblingnhúm nhím môiHab 3:16.
tutuiq ranhíc ranhoacຕູຕູຍອ໌ ຣາຍິກ ຣາຍ່າກtut.ṳːjʔ ra.ɲik ra.ɲa̤ːkVPtremble; quiverrun môiHab 3:16.
tutuoiqຕູຕວຍອ໌tu.tṳəjʔvstealingviệc trộm cắpGen 44:5
tutũtຕູຕູ້ດtu.tuːtvdawdlesự lêu lỏng; lãng phí thời gian
tutứcຕູຕຶກtu.tɨkvsacrificecúng báiNum 25:2
tutức tutoŏng ຕູຕຶກ ຕູຕ່ອໍງ tu.tɨk tu.tɒ̤ːŋ vmake offeringsthờ cúng nói chung
túcຕຸກtukadjenough; every; allđủGen 7:3.
túc culám khám ramứhຕຸກ ກູລຳ ຄຳ ຣາມຶຮtuk ku.lam kʰam ra.mɨhNPall things; everythingđủ mọi thứMat 19:8.
túc palễcຕຸກ ປາເລ້ກtuk pa.leːkNPall kindsđủ thứMat 16:26.
túc palễc tễc pacanຕຸກ ປາເລ້ກ ເຕ້ກ ປາການtuk pa.leːk teːk pa.kaːnNPall manner of; everythingtất cả mọi thứJer 10:16.
túc palễc-tễc-pacanNPeverything (needed)đủ mọi thứ
túc toacຕຸກ ຕ່າກtuk ta̤ːkVPwake up quicklychổi dậy
túc-partúcຕຸກປັຣຕຸກtuk-par.tukADVPwith great effortcố làm; hết khả năng làm Ecc 1:13.
túhຕຸຮtuh1advdifficulties; hardshipkhốn khổLev 27:8. 2vpluck hairnhổ lông3vneed tophảiGen 23:15.
túh arứcຕຸຮ ອາຣຶກtuh ʔa.rɨkNPtrouble; distresskhổ sởDeu 26:7.
túh coatຕຸຮ ກ່າດtuh ka̤ːtNPhardship; difficultieskhổ sởGen 3:16.
túh nguaຕຸຮ ງວາtuh ŋṳaNPdistressbuồn chánNum 14:1.
túh púng rúng mứtຕຸຮ ປຸງ ຣຸງ ມຶດtuh puŋ ruŋ mɨtADJPvery sadbuồn bãStudy in Hue 8:22.
túl-cúlຕຸລກຸລtul-kulADJPmotionlessmột cục vật nằm một chỗ
túngຕຸງtuŋadjdeafđiếcExo 4:11.
túng cloຕຸງ ກຼໍtuŋ klɔːVPturn a deaf earkhông nghe vì có lý doIsa 42:18.
túrຕຸຣturNsound of a thudbùm tiếng rơi
ຕູ້tuːNprisonGen 39:20.
tũaຕ້ວາtuavforcefully bump intotông mạnh
tũaiq-lũaiqຕ້ວາຍອ໌ ລ້ວາຍອ໌tuajʔ-luajʔADVPvery straight & tallthẳng thon dàiDan 4:10.