Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tũangຕ້ວາງtuaŋNsound of striking metaltiếng kim khí
tũiຕູ້ຍtuːj1Npockettúi2Npurse; bagtúi xáchMrk 6:8.3vbeat up (someone)đánh đập
tũi apoac tâng aséhຕູ້ຍ ອາປ່າກ ເຕິ້ງ ອາແຊັຮtuːj ʔaːpa̤ːk tɜŋ ʔaːsɛhNPsaddle bagsbào đựng đồ
tũi ngcârຕູ້ຍ ອຶງເກິ້ຣtuːj ʔŋ.kɜrNPwineskinbầu daກະເປົ່າໜັງ1 Sa 1:24.
tũiqຕູ້ຍອ໌tuːjʔadvwhole or completelytàn lụi; trụiGen 3:14. Jos 12:4.
tũlຕູ້ລtuːlvbump intovấpLev 19:14. 1 Pe 2:8.
tũl-ũlຕູ້ລອູ້ລtuːlʔuːlADJPdesolate; very gloomyhiu quạnh; mù mịt
tũmຕູ້ມtuːmNstreamsuốiDeu 8:7.
tũm tóqຕູ້ມ ເຕາະtuːm tɔʔNPstreamssuối khe
tũnຕູ້ນtuːnvfalsely accusevu oanExo 20:16.
tũngຕູ້ງtuːŋNthudding soundbịch tiếng rơi
tũohຕ້ວຮtuəhvuntietháo ra
tũoiqຕ້ວຍອ໌tuəjʔvimitatebắt chướcGen 5:3.
tũoiq ariangຕ້ວຍອ໌ ອາຣຍາງtuəjʔ ʔa.ri̤aŋVPimitatebắt chước ai ̣đó2 Ki 10:31.
tũol-tũolຕ້ວລໆtuəl tuəl1VPrun away to escapevật chạy nhanh2ADJPbubbling boilsôi sùng sục
tũon-cũonຕ້ວນກ້ວນtuən-kuənNPhuge pile ofnhiều chồng chất
tũon-tachũonຕ້ວນ ຕາຈ້ວນtuən tacuənADVPheaped upđống đồ chất cao
tũotຕ້ວດtuətvtake offcởi; tuộtGen 38:19.
tũqຕູ້ອ໌tuːʔNwardrobe; cupboardtủ
tũtຕູ້ດtuːt1vstalled; hesitatecầu giờGen 19:16.2Ncarton (of cigarettes)cây thuốc
tũt-ratũngຕູ້ດ ຣາຕູ້ງtuːt raːtuːŋVPbob; float on waterbềnh bồng
tưcຕືກtɨ̤ːkvroot aroundđùn; ủiPsa 80:13.
tưlຕືລtɨ̤ːlNape, gorillađười ươi
tưl-tavưlຕືລຕາວືລtɨ̤ːl-ta.vɨ̤ːlADJPnot wanting to interact with othersngồi trầm tĩnhJob 32:16.
tưn ta-ưnຕືນ ຕາອືນtɨ̤ːn taːʔɨ̤ːnADJPvery many, a great number ofrất nhiều