Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tưngຕືງtɨ̤ːŋadjstrong; firmmạnh; chắcDan 9:25. Act 27:41.
tưng-dưngຕືງດືງtɨ̤ːŋ-dɨ̤ːŋADJP1filling or blocking spacekềnh càng2huge (of a tree)to phình
tưn-ưnຕືນອືນtɨ̤ːnʔɨ̤ːnadvin large numbersrất nhiềuGen 1:20.
tưn-ưn tŏ́h-ŏ́hຕືນອືນ ຕັອໍຮອັອໍຮtɨ̤ːnʔɨ̤ːn tɒhʔɒhNP1disorder; troubleloạn lạc2very manynhiều vô số
tưn-ưn tức-lứcຕືນອືນ ຕຶກລຶກtɯ̤ːnʔɯ̤ːn tɨk-lɨkADJPvery manyrất nhiều vô số
tưon-tưonເຕືອນໆtɨ̤ən-tɨ̤ənADVPquickly, sprightlyđi thoăn thoắt
tưr-tahưrຕືຣ­ຕາຮືຣtɨ̤ːr-ta.hɨ̤ːrVPexpose buttocks when defecatingkhi ngồi cầu
tưt-bưtຕືດບືດtɨ̤ːt-bɨ̤ːtadvmotionlessvững vàngJob 39:24. Hab 3:11.
tưt-patưtຕືດປາຕືດtɨ̤ːt-paːtɨ̤ːtVPdo by oneselflàm lụng một mình
tưt-tabưtຕືດຕາບືດtɨ̤ːt-taːbɨ̤ːtadvmotionless; not waveringvữ̃ng chắc
tưt-tưt bỡng-bỡngຕືດໆ ເບີ້ງໆtɨ̤ːt-tɨ̤ːt bɜːŋ-bɜːŋVPstanding around doing nothingthờ thẩn không biết phải làm gìຈອບໆມອງໆ
tứcຕຶກtɨkvsacrifice to spiritscúngJdg 16:23.
tức laຕຶກ ລາtɨk laːCONJthat istức là
tức-lứcຕຶກ ລຶກtɨk lɨkadvcompletelynhiều vô kể
tứng-atoocຕຶງອາຕ່ອກtɨŋʔaːtɔ̤ːkADVPback and forthđi qua đi lại; ngược xuôi1 Sa 23:22. Jer 14:10. Num 14:33.
tứng-pứngຕຶງປຶງtɨŋ-pɨŋADJPstupifiedbí thế
tứng-toocຕຶງ ຕ່ອກtɨŋ tɔ̤ːkback and forthngược xuôi
tứng-tứng tooc-toocຕຶງໆ ຕ່ອກໆtɨŋ-tɨŋ tɔ̤ːk-tɔ̤ːkADJPgo back and forthđi lùi rồi đi tớiMpoaq Tapong's Story 56:5.
tứn-to-tứnຕຶນ ຕໍ ຕຶນtɨn tɔː tɨnADVPequal to, compareso sánhMpoaq Sa-am's Life 91.13
tứpຕຶບtɨpvburychônGen 23:6.
tữຕື້tɨːCONJwhen; fromtừGen 24:52.
tữmຕື້ມtɨːmvadd tothêmLev 5:16.
tữn cữnຕື້ນ ກື້ນtɨːn kɨːnQUANhuge pilenhiều chồng chất
tữngຕື້ງtɨːŋ1vrun into (a wall, car, etc)đụng2Nsound of an explosiontiếng nổ
tữotເຕື້ອດtɨətvpolishchuốt mây