Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tamblốc-tamblưoຕຳບຼົກ ຕຳເບຼືອtam.blok-tam.blɨ̤əvminglesự trà trộn, sự pha lộnຜະສົມຜະສານ
tambluotຕາມບຼວດtam.blṳətNpolicecảnh sátຕຳຫຼວດ
tamblưocຕາມເບຼືອກtam.blɨ̤əkNflying termitemối cánhແມງເມົ່າ
tambong parnaiຕຳບອງ ປັຣນາຍtaːmbɔːŋ paːrnaːjVPquarrel, wranglesự cãi nhau
tambớrຕາມເບິຣtam.bərN1lipmôiສົບLev 13:45.2rimvành; bờ; mépຂອບ1 Ki 7:26.
tambỡtຕາມເບີ້ດtam.bɜːtNstalkcuống ລຳ
tambŏ́ngຕາມບັອໍງtam.bɒŋvconnect two pieces nối lạiພັນເຊືອກເຂົ້າ ກັນIsa 54:2
tambrangຕາມບຣາງtam.braːŋvsettle arguementgiải hoà ສະສາງຂໍ້ ຜິດຖຽງ
tambráihຕາມໄບຣຮtam.brajhvhit lightlyđánh bằng roiຕີຄ່ອຍໆPro 23:13.
tambráiqຕາມໄບຣອ໌tam.brajʔvslash to clear away growthphát; chặtຖາງ
tambrỗpຕາມໂບຣ້ບtam.broːpvclap handsvỗ tayຕົບມື2 Ki 11:12.
tambrứmຕາມບຣຶມtam.brɨmvstamp feet; prancetiếng động bởi tay hoặc chânຜະຫຍອງ
tamễngຕາເມ້ງta.meːŋNchincằmຂາງSng 4:3.
tamĩangຕາມ້ຍາງta.miaŋNcrossbowcái nỏໜ້າ (ຍິງສັດ)Gen 49:23.
tamĩang cartúng ngcârຕາມ້ຍາງ ກາຣຕຸງ ອຶງເກິ້ຣta.miaŋ kar.tuŋ ʔŋ.kɜrNPslingshotná bằng da, trành némໄມ້ກະຖຸນ1 Sa 25:29.
tamĩang tantéhຕາມ້ຍາງ ຕານແຕັຮta.miaŋ tan.tɛhNPlongbowcái cungຖະນູ
tamoalຕາມ່າລta.ma̤ːlvpatchຕາບMat 9:16.
tamoiຕາມອຍta.mɔːjNvisitorkháchຜູ້ຢ້ຽມຢາມGen 19:5.
tamoi tamỡrຕາມອຍ ຕາເມີ້ຣta.mɔːj ta.mɜːrNPguests and visitorskhách khứaແຂກ
tamoongຕາມ່ອງta.mɔ̤ːŋvlivesốngຢັງມີຊີວິດGen 3:24.
tamoong ruriaຕາມ່ອງ ຣູເຣຍta.mɔ̤ːŋ ru.ri̤aVPlive like animalcuộc sống phiêu lưuອາໃສຢູ່ແບບ ຈອນຈັດ
tamóhຕາມັອຮta.mɔhvfind something lostgặp lại sự đã mấtພົບເຫັນ2 Ki 23:2.
tamỗrຕາໂມ້ຣta.moːrv1sense dangersự nguy hiểmອັນຕະລາຍ2be worried, concernedlo lắngກັງວົນ1 Co 10:29.
tamỡຕາເມີ້ta.mɜːvwake upthức dậyຕື່ນGen 9:24.
tamŏ́cຕາມັອໍກta.mɒkvlook out ló đầu raລະວັງPro 7:6.