Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tampang khĩalຕຳປາງ ຄ້ຍາລtaːmpaːŋ kʰialNPhive of bee or waspổ ong
tampángຕາມປັງtam.paŋN1dam made of trees, stones, etcđăng2bamboo fence that leads prey into a traprào chắn làm bằng lồ-ôຝາຍກັ້ນນ້ຳ
tampâcຕາມເປິ້ກtam.pɜkNclothesquần áo, y phụcເສື້ອຜ້າGen 27:27.
tampâc tayơrຕາມເປິ້ກ ຕາເຢີຣtam.pɜk ta.jə̤ːrNPclothesy phụcເຄື່ອງນຸ່ງMr. Hom's story Line 18.7.
tampânຕາມເປິ້ນtam.pɜnNrestrictionđiều kiêng kị; sự cấm kịຫ້າມGal 4:10.
tampâtຕາມເປິ້ດtam.pɜtTIMtime of sunsethoàng hônຊ່ວງຕາ ເວັນຕົກດິນ
tampehຕາມແປຮtam.pɛːhNlow fence made of twigs and leaves hàng rào thấp bằng cành lá để hướng thú vật đi vào bẫyທາງແຮ້ວ
tampeqຕາມແປອ໌tam.pɛːʔv1ride piggyback ghép đôiຂີ່2fruit that bunches together when growing chồng lên nhau
tampễqຕາມເປ້ອ໌tam.peːʔvdividechia sẻແບ່ງGen 32 7.
tampễq mun ຕາມເປ້ອ໌ ມູນ tam.peːʔ mṳːn VPdistribute wealthchia gia tàiແບ່ງມູນ
tampiangຕັມປຍາງtam.pi̤aŋNdrying rackdụng cụ để phơiຮາວຕາກ
tamplánຕາມປຼັນtam.planadjintertwined; tangledsự sáo trộn; quấn vào nhauຊ້ອນກັນPro 1:27.
tamplễqຕາມເປຼ້ອ໌tam.pleːʔadjclumsythô kệchສຸ້ມສ້າມ
tampliangຕັມປຼຍາງtam.pli̤aŋNtrap put across a blocked streamthanh ngang của bẩy bắt cáໄຊ
tamplingຕາມປຼີງtam.pli̤ːŋvcompetecạnh tranh; thi đuaແຂ່ງຂັນJob 9:24.
tampling lúh ຕາມປຼີງ ລຸຮ tapm.li̤ːŋ luh VPrun a racechạy đuaແລ່ນແຂ່ງກັນPhp3:14.
tampling rachoocຕາມປຼີງ ຣາຈ່ອກtam.pli̤ːŋ ra.cɔ̤ːkVPboxđánh quyềnກ່ອງ
tamploâuຕາມເປຼີ່ວtam.plɜ̤ːwadvrapidly, unintelligibly nói nhanh quá hông kịp ngheຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ ສາມາດເຂົ້າໃຈ ໃນທັນທີPro 15:28.
tamplũiqຕາມປຼູ້ຍອ໌tam.pluːjʔLOCat the endtận cùng; sự cuối cùngສຸດທ້າຍ
tamplưlຕາປຼື້ລta.plɨːladjbluntcùnປູ້,​ບໍ່ເຂົ້າ
tampốngຕາມປົງtam.poŋvkeep company with; gathersự sum họp; ngồi cùng một chỗຮວມກຸ່ມPro 1:21. Gen 19:2. 2 Th 3:14.
tampỗrຕາມໂປ້ຣtam.poːrvvie for position or thingsganh đua; tranh giành; cãi nhauGen 26:21-22.
tamprêcຕາມເປຣກtam.pre̤ːkvcarry with a pole on shouldergánhຫາບNeh 4:17.
tamprieiqຕາມປຣຽຍອ໌tam.pri̤əjʔvburstphòi ra; lòi raແຕກ, ລະເບີດ ອອກ
tampríng-tamproangຕຳປຣິງ ຕຳປຣ່າງtam.priŋ-tam.pra̤ːŋADJPtopsy-turvy, disorderlybừa bãiສັບສົນ