Bru - English - Vietnamese - Lao


u


uອູʔṳːEXCLexclamation trò chơi
u-alອູອາລʔu.ʔaːlvweep bitterlykhóc sướt-mướt; khóc thảm thiếtHeb 12:17.
u-apອູອາບʔu.ʔaːpvprostrate oneself in humilitycúi rạp xuốngLuk 17:16.
u-áihອູໄອຮʔu.ʔajhadjswelling, edemasưngLuk 14:2. Lev 26:16. Deu 28:22.
u-ĩatອູອ້ຍາດʔṳːʔiatvwind string vặn
u-ĩlອູອີ້ລʔu.ʔiːlvshift one's body nằm ủ dưới đất
u-ĩtອູອີ້ດʔu.ʔiːtvtake away, diminishlấy bậy2 Co 12:17.
uot-oauອົວຕ ອ່າວʔṳətʔa̤ːwNcommotionồn ào2 Sa 18:29.
uot-uotອວດໆʔṳət-ʔṳətADJPvery noisyồn ào náo nhiệt1 Sa 4:14. Job 21:11. Isa 22:2.
u-ỗiອູໂອ້ຍʔu.ʔoːjvwail, cry outkêu la 2 Ki 3:10.
u-ỗi pupróhອູໂອ້ຍ ປູປຣັອຮʔu.ʔoːj pu.prɔhVPcry out in pain than vãn; rên siếtIsa 13:6.
u-ỗi túhອູໂອ້ຍ ຕຸຮʔu.ʔoːj tuhVPcry out in distressthan vãn
u-ớnອູເອິນʔu.ʔənVPcustomarily order people what to dohay sai khiến
u-ỡtອູເອີ້ດʔu.ʔɜːtvpregnantcó mang
uuອູວʔṳːwEXCLwhew!
u-ũanອູອ້ວານʔu.ʔuanvcustomarily get angryngười hay giận
u-ũmunspec. var. ofũm