Bru - English - Vietnamese - Lao


v


vaiqວາຍອ໌vaːjʔNclothvải
vaq cuvaqວາອ໌ ກູວາອ໌vaːʔ ku.vaːʔVPgroanrên rĩ
vánວັນvanvtwist, wringvặn
vehແວຮvɛːhvturn; stop off atrẽJer 15:5.
veq váiແວອ໌ ໄວvɛːʔ vajVPmove forward with wriggling motioncá bơi nước
vécແວັກvɛkvgrab quicklychồm lấy; chụp lấy
véc-vécແວັກໆvɛk-vɛkadjuninhabitedvắng vẽ
vêrເວຣve̤ːrvswerve; veerđi chệchJos 1:7.
vêtເວດve̤ːtNtrap; mousetrapbẫy chuột (bẫy thắt dây)
vêuເວວve̤ːw1NUMmilliontriệuNum 10:36. Rev 5:11. 2Nappendix (of an animal)ruột thừa
vễnເວ້ນveːnNbuttoncúc áo
vễq-cuvễq ເວ້ອ໌ກູເວ້ອ໌ veːʔ-ku.veːʔ VPmoanthan vãn; kêu rêu
viວີvi̤ːCONJbecause
viacວຍາກvi̤akNcauldron; very large cooking potcái vạc
vialວຍາລvi̤alvspeak badly ofchửi rủaAct 14:5.
vianວຍານvi̤anNUM10,000vạnDeu 32:30.
viangວຍາງvi̤aŋN1fence; wallhàng rào; tườngGen 23;17-18.2clump, stand of treesbụi cây
viang aroâuວຍາງ ອາເຣີ່ວvi̤aŋ ʔa.rɜ̤ːwNPhaloquầng trăng
viang rapulວຍາງ ຣາປູລvi̤aŋ ra.pṳːlNPhedgecây rào chắn
viap-viapວຍາບໆvi̤ap-vi̤apVPbeat repeatedly with a stickvun vút
viaqວຍາອ໌vi̤aʔvavoid; preventtránhDeu 23:9.
viaq vêrວຍາອ໌ ເວຣvi̤aʔ ve̤ːrVPgo around to avoidtránh néJos 1:7.
viatວຍາດvi̤atvtwist; wringvắt, vặnIsa 24:1.
viauວ້ຍາວvi̤awvdeviatechệch hướng
viecວຽກvi̤əkNworkviệc