ai tacóngອາຍ ຕາກັອງʔaːj ta.kɔŋNPbachelorngười không lấy được vợອ້າຍໂສດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *