mpoaq lớmອຶມປ່າອ໌ ເລິມʔm.pa̤ːʔ ləmNPchildless man, children all diedđàn ông có con chết hếtພໍ່ທີ່ລູກຕາຍ ໝົດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *