tưt-tưt bỡng-bỡngຕືດໆ ເບີ້ງໆtɨ̤ːt-tɨ̤ːt bɜːŋ-bɜːŋVPstanding around doing nothingthờ thẩn không biết phải làm gìຈອບໆມອງໆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *