adon dáh tâng bỗqອາດອນ ດັຮ ເຕິ້ງ ໂບ້ອ໌ʔa.dɔːn dah tɜŋ boːʔVPtalkative; can't keep a secretngười hay nói nhiều ['môn mọc trong miệng']ມັກເວົ້າຂັວນPro 11:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *