នាវមឞើសទាន់លាសអ្វែស

នាវ​មឞើស​ទាន់លាស​អ្វែស​

ទាន់មឞើស​នាវ​​លាស​អ្វែស​មា​លែៈនូយ្ស​នហ៝ម់​មា​មពោល​កើល​ជាន​ឆាផៅរាឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​ឞូន៝ង-​ទ្រោន​អ៝ង់គ្លេស​ យ៝រមា​នាវ​ខាន់ពាង់ញឆ្រោយជាន​លែៈឞើស​នូយ្ស​នហ៝ម់ លែៈ​ឞើស​នហ៝ម់​ឆ្វាន​នតើម​ឞើសនាវ​នទ្រាប់​ប៝ស​ពុម​នុក​អាល៝រ​ នហែល​មា​កើល​​កើយ​ជានមហែ​អ៝ន់​អ្វែស​ដ៝ង់។ មពោល​កើល​ជាន​នៃរាញា​ឞើស​ទ៝ង់​អ្យា​៖

កោញ ដីដី ខាន់ជាន់

កោញ​ ប្រេដីន ផីវីដ​

យើ រេបេកា បីខែត​

កោញ ក្រ៝យ ល៝ញ​

កោញ​ ព្រ៝ប់ ព្យុច

នអ៝ប់មា​មពោលជាន​ការ​ នទ្រែលមា​នើម​អេង​ៗអីគែស​​កើល​ជាន​ឆាផៅ​អ្យា​ដ៝ង់​​។