នាវម៝សវៃទ៝ង់នឹងនែង

នាវម៝សវៃទ៝ង់នឹងនែង

..

ពាក្យ​ព្នង

ថ្នាក់ពាក្យ​

ពាក្យ​ខ្មែរ

ពាង់

សព្វ.

គាត់​

រី

សព្វ.

នោះ

លាស

កិ./.

ថា, បើ​សិន

គ៝ប់

សព្វ.

ខ្ញុំ

អី

.

ដែល

តា

.

នៅ, នៅ​ឯ,​ ទី

អ្យា

សព្វ.

នេះ​

មៃ

សព្វ.

អ្នក​, ឯង, លោក (ប្រុស)

ហាន់

កិ.

ទៅ​, ​ដើរ​

១០

ឞើស

.

ខាង

១១

អា

.

នៅ

១២

ជេស

./កិ.វិ.

បន្ទាប់, រួចរាល់​

១៣

គែស

កិ.

មាន​

១៤

ងាន់

កិ.វិ.

ណាស់

១៥

នទ្រី

.

ដូច្នេះ

១៦

ជេសរី

.

បន្ទាប់​មក​

១៧

លិច

កិ.វិ.

មិន, អត់

១៨

ឞូ

សព្វ.

គេ​

១៩

ត៝ត់

កិ.

ដល់​

២០

ទើម

កិ.វិ.

ធ្មឹង

២១

អៃ

សព្វ.

នាង, អ្នក, ឯង​ (ស្រី​)

២២

នៃ

សព្វ./គុ.

 នោះ

២៣

គុ

កិ.

អង្គុយ​, (រស់​)នៅ​

២៤

អ៝ន់

កិ./.

ឱ្យ

២៥

ជឹត

កិ.វិ././គុ.

ទៀត​, ខាង, ដប់​

២៦

មេៈ

.

ម្ដាយ

២៧

អ៝ស

.

ប្អូន​, អូន

២៨

ហើយ

កិ.វិ.

ហើយ​

២៩

លែៈ

កិ.វិ.

អស់​

៣០

អូ

.

យាយ​

៣១

ឆា

កិ.

ហូប (​ក្រៅ​ពី​បាយ)

៣២

មោ

កិ.វិ.

អត់, មិន

៣៣

ដ៝ង់

កិ.វិ.

ដែរ

៣៤

ជាន

កិ.

ធ្វើ​

៣៥

មឞឹ

.

ឪពុក​​

៣៦

ឆឹត

កិ.

ត្រឡប់​

៣៧

ឆៃ

កិ.

ឃើញ​

៣៨

អោស

.

ទេ​​

៣៩

ក៝ន

.

កូន​

៤០

កោញ

.

ពូ​

៤១

តៃ

កិ.វិ.

ទៀត​

៤២

នាវ

.

ការ​

៤៣

ទូ

គុ.

មួយ

៤៤

អើស

កិ./.

ឆ្លើយ, ចម្លើយ​

៤៥

អើ

.

បាទ, ចា៎ (ប្រើសម្រាប់​ឆ្លើយ​យល់ព្រម)

៤៦

ឞ្រោៈ

កិ.

ដើរ

៤៧

ទាក

.

ទឹក​

៤៨

នើម

សព្វ.

ឯង​

៤៩

ហោម

កិ.វិ.

នៅ(តែ)

៥០

អ្វាញ់

កិ.

មើល​

៥១

នារ

.

ព្រះអាទិត្យ, ថ្ងៃ

៥២

កា

.

ត្រី

៥៣

ឞ្រី

.

ព្រៃ​

៥៤

អូរ

.

ប្រពន្ធ

៥៥

ជី

កិ.

ឈឺ​

៥៦

រាពាយ

.

ទន្សាយ

៥៧

អុច

កិ.

ចង់, ​ចូល​ចិត

៥៨

ទឹង

.

បំពង់

៥៩

ហេន

សព្វ.

យើង, ពួកយើង

៦០

តី

.

ដៃ

៦១

អោប

កិ.

សួរ​

៦២

នទាម់

.

កម្លោះ​

៦៣

ជ៝យ

កិ.

រក​

៦៤

ដាៈ

កិ.

បង្គាប់​, បញ្ជា​​​

៦៥

ច្វាញ

.

ផ្ទះ

៦៦

ឞាល់

កិ.វិ.

គ្នា​

៦៧

គឹត

កិ.

ដឹង​, ចេះ

៦៨

ឞិច

កិ.

ដេក​

៦៩

អីរី

សព្វ.

នុះ

៧០

អេង

គុ.

ផ្សេង​​

៧១

ប៝ន

.

ភូមិ​

៧២

យៅ

.

ខ្លា​

៧៣

ឞ៝ន់

សព្វ.

យើង​

៧៤

ឆ៝ៈ

កិ.

យក​

៧៥

ព្យាង់

.

បាយ​

៧៦

ខឹត

កិ.

ស្លាប់

៧៧

ចែ

.

ជីតា​

៧៨

រាវែស

.

ដំរី​

៧៩

ឞារ

គុ.

ពីរ​

៨០

លើយ

កិ.វិ.

កុំ​

៨១

ជេង

កិ.

កើត​, ក្លាយ​ជា, លូតលាស់

៨២

មឞើស

កិ.

ប្រាប់

៨៣

ឞា

.

ស្រូវ

៨៤

ឆោង

កិ.

ហូប​​ (បាយ)

៨៥

ឆី

.

ឈើ​, ចៃ​

៨៦

ឆៅ

.

ចៅ​

៨៧

លោស

កិ.

ចេញ

៨៨

មាង់

.

យប់​

៨៩

លើស

កិ.

ធ្វើ

៩០

អ្វែស

គុ.

ល្អ, ស្អាត, ពីរោះ

៩១

ជាៈ

កិ.

បបួល

៩២

ត្រាវ

.

ម្ហូប, សម្ល

៩៣

អោយ

.

ព្រឹក

៩៤

ឆាក់

.

ខ្លួន

៩៥

កាស

កិ.

ឆ្ញាញ់, ភ្ញាក់

៩៦

នតុក

.

កន្លែង

៩៧

ម៝ន

.

ក្មួយ (ស្រី, ប្រុស)

៩៨

ឆាយ

.

ប្ដី

៩៩

យោស

.

បងស្រី

១០០

កើត

.

ដូច