តារាង់ញចីសតីសទី នាវងើយឞូន៝ង

តារាង់ញចីសតីសតី នាវងើយឞូន៝ង

..

ពាក្យ​ប្រកប​​ខុស

ពាក្យ​ប្រកប​ត្រឹមត្រូវ

ហើយស

ហើយ្ស

បាហីស

ប្ហីស

បាហ្វៃ

្ហ្វៃ

បាហ្យៅ

ប្ហ្យៅ

ល្ហាន់

លាហាន់

ល្ហើ

លាហើ

ល្អាង

លាអាង

ដាហិដាហាយ

ដ្ហិដ្ហាយ

រាដហិរាដហីន

រាដ្ហិរាដ្ហឺន

១០

អ្យរ៝ស

អ្យ្រ៝ស

១១

អ្យារាម់

អ្យ្រាម់

១២

អ្យារុប

អ្យ្រុប

១៣

អ្យាវែត

អ្យ្វែត

១៤

អ្យាហឹង

អ្យ្ហឹង

១៥

អ្យាហែប

អ្យ្ហែប

១៦

រាអ្វាៈ

រាអ្យ្វាៈ

១៧

រាអ្យាវាៈ

រាអ្យ្វាៈ

១៨

រាមយាង់

រាម្យាង់

១៩

លុស

លោស

២០

ឞីច់

ឞិច

២១

ន្ទាម់

នទាម់

២២

ន្អីក

នអីក

២៣

នាអាម

នអាម

២៤

នតោក់

នតុក

២៥

ង្លា

ងលាប

២៦

ងការុង

ងក្រុង

២៧

ន្ទ្រែល

នទ្រែល

២៨

នតាលាង

នត្លាង

២៩

ន្ត្លោៈ

នត្លោៈ

៣០

ង្រែ

ងរែ

៣១

ង្រោង

ងរោង

៣២

ង្លាវ

ងលាវ

៣៣

ង្លែៈ

ងលែៈ

៣៤

ញវាង

ញ្វាង

៣៥

ញ្ហ្យាង់

ញហ្យាង់

៣៦

មយាង់

ម្យាង់

៣៧

មយាត់

ម្យាត់

៣៨

ម្រា

មរា

៣៩

ម្រាង់

មរាង់

៤០

ម្រាច់

មរាច់

៤១

ម្រាយ្ស

មរាយ្ស

៤២

ម្រាៈ

មរាៈ

៤៣

ម្រិច

មរិច

៤៤

ម្រោស

មរោស

៤៥

ម្រុស

មរោស

៤៦

មរុស

មរោស

៤៧

ម្រេស

មរេស

៤៨

ម្រែ

មរែ

៤៩

ម្រែវ

មរែវ

៥០

ម្រោ

មរោ

៥១

ម្រ៝

មរ៝

៥២

ម្រ៝ង

មរ៝ង

៥៣

ម្រ៝ម្រាង់

មរ៝មរាង់

៥៤

ម្លើ

មលើ

៥៥

ម្លែស

មលែស

៥៦

ម្លៃ

មលៃ

៥៧

ម្ល៝

មល៝

៥៨

មវាយ

ម្វាយ