មពោលជានការនទ្រាប់ឆាផៅ

មពោល​ជានការ​នទ្រាប់ឆាផៅមឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​

នោ មាលី លឹន នើម​នាក់ក៝ប់កើល​ញច្រាៈនាវ​

នោ ផើន តែម នើមនាក់អ្វាញ់តីសទីនទ្រែលមា​កើយ​ជាន​នាវ​ញចីស​រាឆ៝ឞូន៝ង​

កោញ ថ៝ត បីខែត នើមនាក់កើល​នាវមឹនញច្រាៈនាវ​រាទ៝ក់ញជេង​

នោ ឆុខ មាៈការា នើម​នាក់អ្វាញ់តីសទី នទ្រែលមា​កើយជាន​នាវ​ញចីស​រាឆ៝ទ្រោន​

មពោល​អ្វាញ់តីសទីនាវ​ម៝ស​តាឆាផៅមឞ្លាង​នាវម៝​ស

យើ ចៃ ឆាវឹន

កោញ តើប ផើត

នោ ញិល លេៈ

កោញ តើប រានី

កោញ ឆ្រ៝ប ក្រុន

មពោល​នាក់​រាដឹល​អ្វាញ់​តីស​ទីរាឆ៝

នាវ​ងើយ​ឞូន៝ង​ ៖ មពោលជានការ​ឞូន៝ង​​

នោ សើន ផៀត​

នោ បីល វាន់ថី

នោ ព្រ៝ប់ ព្យុច

កោញ ក្រ៝យ ល៝ញ​

នាវ​ងើយ​ទ្រោន ៖ មពោលជាន​ការតាមុនតីអ៝ប់រុម

កោញ​ តឹម ឆ៝ង់វាត កោរាញ​មុនតីនតុមនតីតាខែត​មុនដោលកីរី

កោញ កីម‌ បុនធើន កោរាញ​តាន៝ម់កោរាញ​មុនតីនតុមនតី​

កោញ ចាន់ វាន់នា កោរាញ​ការិយាលៃនតុម​នតី​ឞើស​ទីស​ឆាលា

កោញ​ តូច បុន សើន កោរាញ​តា​ន៝ម់កោរាញ​ការិយានតុមនតី​ឞើស​ទីសឆាលា​

នាវ​ងើយ​ទ្រោន ៖ មពោលជាន​ការ​តា​អ៝ង់កាអាយឆីឆី(ICC)

យោស ញៀន កីម ឆាន

នោ វាន់ បុនអាង​