នតើមនាវងក៝ច ២០១២

ឞោក​នតើម​នាវ​ងក៝ច

នាវងើយ​ឞូន៝ង​ជេង​ទូ​មពោល​នាវ​ងើយ​តា​ខែត​មុនដោលកិរី។ តឹង​នាវ​ឞូ​នតុម​អ៝ន់​តា​ឆាម់​បុត​មរោ ២៦៩៦ ជាននារទី ២៥ ខែ​ផាម នាម់​២០០៣ ក្រ៝​ឆោង​នតុម​នតី​អ៝ន់​ទ៝ង់​រាឆ៝​ទ្រោន​ញចីស​ជឹត​នាវ​ងើយ​ឞូន៝ង។ គែស​ឆាផោ​មឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​អ្យា យ៝រមា​គែស​នាវ​ញឆ្រោយ​កើល​ជាន​ឞើស​មពោល​ជានការ​តា​អាយ​ឆីឆី មពោល​ជានការ​តាៈ​ឞើស​អ៝ង់ការា​ទ៝ក់​ញជេង​អេងៗ។ នាវ​អ្យា​ជេង​នាវ​ញហើ​អ៝ន់​គឹត​ឆៃ​ឞើស​នាវ​អូច​ត្រ៝ង់​ជាន​មពោល​អ្វាញ់​តីស​ទី​តា​ក្រ៝​ឆោង​នតុម​នតី​ មពោល​អ្វាញ់​តីស​ទី​រាឆ៝​ឞូន៝ង នទ្រែល​មានាវ​អុច​ទ៝ង់​ប៝នលាន​ឞូន៝ង​អីគុ​តា​ឞ្រី​ទាក​កាម់ពុចៀ។

មពោល​អ្វាញ់​តីស​ទី​នាវ​ជាន​ឆាផោ​មឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​ ឞូន៝ង-ទ្រោន នហែល​មាន​មើម​ក៝ប់​កើល​ញច្រាៈ​នាវ​តា​អាយឆីឆី លែវ​ឞាល់​ញឆ្រោយ​អ្វាញ់​នតីល​នាវ​តីសទី​ កើយ​ជាន​អ៝ន់​អ្វែស នទ្រែល​មា​នត៝ប​នាវ​ម៝ស​មហែ​តា​ឆា​ផៅ​មឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​ ឞូន៝ង-ទ្រោន-អ៝ង់គ្លេ អីលែៈ​គែស​ប៝ស​ពុម​ឞើស​ខៃ​ផាម​នាម់​២០០៥នើស​ដ៝ង់។

តា​ឆាផៅមឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​អ្យា គែស​មែ​នាវម៝ស ៣៨៤២ អីក៝ន​នាវម៝ស​ ១៦៦៥។ នាវ​ខ្លៃ​អុច​ត្រ៝ង់​ជាន​តា​ឆាផៅ​អ្យា​គែស ៤ នតីល នាវ​កើលលាស៖ () កើល​នហាវ​នាវ​នតុម​នតី​ឞារ​នាវ​ងើយ​អ៝ន់​ជេង () នាវ​តឹម​រាង្លាប់​នាវ​ម៝ស​អ៝ន់​គឹត​វ៝ត់​នហេល () គែស​នាវ​ខ្លៃ​មា​នើម​អុច​គឹត​ឞើស​នាវ​ងើយ​ឞូន៝ង () កើល​ម៝ត់​រាបៃ​នាវ​ងើយ​ឞូន៝ង​អ៝ន់​ហោម​គែស​នហ៝រ៝។

តាខែត​មុនដោលកិរី នាវ​ងើយ​ឞូន៝ង​តឹង​នតុក​វៃ​គុ​គែស​ ៥ មពោល​ កើតលាស៖ ឞូន៝ងឞូន៝រ់ ឞ្យាត់ ព្រែស រាអោង នហែល​មា កាជាង់។ នាវងើយ​​ឞូន៝ង​ឞូន៝រ់ ជេងនាវ​ងើយ​ឞូ​វៃ​នតាត់​ងើយ​អ៝ក់​រាលៅ​ឞូ នហែល​មា​ពាង់​គែស​នាវ​ខ្លៃ​ងាន់​មា​នាវ​តឹមជុ​តឹមខ៝ល់។ យ៝រមា​នទ្រី​ទឹង​គែស​អ៝ក់​មែ​នាវ​ម៝ស​នាវ​ងើយ​ឞូន៝ង​ឞូន៝រ់​តា​ឆាផៅ​មឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​ឞូន៝ង​ទ្រោន​អីលែៈ​ជេស​នទ្រាប់​អ្យា។

ទាច់​មា​ទុត​នាវ​ងក៝ច​ឞើស​លើ​អ្យា ហេន​ទាន់​ទោយ្ស​ល៝រ​មា​ម៝ស​បាៈៗនាវ​តីស​ហេន​អី​គែស​ជាន​តា​ឆាផៅ​មឞ្លាង​នាវ​ម៝ស​អ្យា នទ្រែល​មា​ហេន​គែស​នូយ្ស​រាម់​មអាក់​ដ៝ង់ ក៝ប់​អ្យាត់​នាវ​មឺច​រាម៝ត​ឞើស​អ៝ស​នោ​កោញ​វា គៃ​មា​កើល​អ៝ន់​ហេន​កើយ​ជាន​លើ​អ្វែស​ជឹត។

ខែត​មុនដោលកិរី នារ ០៤ ខៃ​ឆឹន នាម់២០១២

អ៝ង់កា​អាយឆីឆី

មពោល​នទ្រាប់​ជាន​ឆា​ផៅ​មឞ្លាង​នាវ​ម៝ស