នាវទ៝ង់ឆាផៅមឞ្លាងនាវម៝ស

ឞើសទ៝ង់នាវម៝សឞូន៝ង​ ​​

ទឹងលែៈព្រាម់នតីលឞើសទ៝ង់អ្យាទើយកើលខាន់អៃមាមាននាវទ៝ង់ឆាផៅនាវម៝ស​ ​ឞូន៝ង-ទ្រោន

1.រាឆ៝តានាវងើយឞូន៝ង

  • អ៝ន់ខាន់អៃមៃ​​គឹតឞើសនាវតេៈរាព្លៃរាឆ៝ តានាវងើយឞូន៝ង គៃមាទើសទ៝ង់ឆាផៅនាវម៝សឞូន៝ង(ទាន់អ្វាញ់តឹងនាវមឞើស​​តឹមរាង្លាប់តានាវងើយឞូន៝ង)
  • តានាវទាប់នាវម៝ស នាវតឹមរាង្លាប់ដាសរាងលៃរាង្លាប់ល៝រ​ ​ ​ជេសរីនាវតឹមរាង្លាប់ដាសជ៝ង់រាឆ៝។ នតឹតលាស៖ រាងគ៝ល់ នទ្រែល​ ​​រាង្លាច់ នតើមឞើសនាវម៝សតី​​ម្វាយរាង- មោគែសកើត​​ឞាល់នឹងអោសជេងលាសតេៈនាវម៝សដាសរាងលៃរាឆ៝ទឹងលែៈ ​​នតើមឞើស រាងា ត៝ត់រាង៝ៈ ជេសរី​​ទឹងរាង្លាច់។អេងៗ។
  • នាល់តឹមរាង្លាប់គែស​​​កើតមា៖នតុនឞោកនត៝ប់​​ឞារ​​​“ ” ​នទ្រែលមា​​រាខិច ​​រាឆ៝អីគែស​​នទើនាល់តឹមរាង្លាប់តឹមនត៝ប​​ឞើសនាវតឹមរាង្លាប់​ ​ នតឹត​​លាស ត៝ប ជេសរីត៝ប់។

2.លាស​នាវ​ម៝ស​អី​ខាន់​អៃ​មៃ​អុច​ជ៝យ​​មោ​ឆៃ​ គឹត​លាស​៖

  • អ្វាញ់នាវម៝សជឹត (ទាន់អ្វាញនាវនតុមរាងលាប់តានាវងើយ​​ឞូន៝ង)
  • រាគ៝ល់រាង្លៃរាង្លាប់រាឆ៝ នាវរាង្លាប់នាវងើយឞូន៝ង​ ​នទ្រែលមានាវនតុមនតីរាឆ៝ឞូន៝ងពាង់គែសនាវជេរមានាវ​​ទ៝ង់ពាង់មោគឹតឆ៝ៈរាង្លៃរាង្លាប់​​តាៈអីតេៈនទ្រែលឆ៝ៈមាតឹមរាង្លាប់ រាង្លៃរាង្លាប់ពែគូអីគែសឞើសទ៝ង់អ្យាពាង់គែសនាវវិវាៈ

នទ្រែល ោៈ

នទ្រែល

នទ្រែល

3.នតីល​​នាវ​ងើយ​កើត​ឞាល់​ទឹង​លែៈ​តា​វាច់​ចា​នានុក្រ៝ម់​មោ​គែស​តឹម​បាស​ ពាង់​គែស​នាវ​ងើយ​ទូ​នតីល​អី​គែស​តឹម​ម៝ប់​ឞាល់​មោ​គែស​ងើយ​តឹម​ថ៝យ​ឞាល់​ ជេសរី​គែស​នាវ​ងើយ​អេង​​តា​ពា​វាង​​នាវ​ងើយ​កើត​ឞាល់​។​​ នតិលាស ឞូត «ស្ទាប» តា​ពាស​វាង​ ឞូញោត​នទុល «ធ្មប» នទ្រែល​មា​ឞូ​តេស «អ្នក​ធំ» មោ​លាស ឞូ​ញោត​នទុល ​នទ្រែល​មា​ឞូ​តេស​ គែស​នាវ​ងើយ​តឹម​ម៝ប់​ឞាល់​កាដោយ​។​​​​​​

4.នតីល​នាវ​ងើយតឹម​នត៝ប​តា​វាច់​ចនា​នុក្រ៝ម់​អ្យា​ ​ពាង់​គែស​តឹម​រាខឹន​តឹម​បាស​ឞាល់​ដេៈ​ដាៈ​ទើម​ មោ​គែស​តឹម​ថ៝យ​នាវ​ងើយ​រាឆែ​រានឹង​រ៝​អោស​ ពាង់​គែស​នាវ​បាៈ​តឹម​រាង្លាប់​លែៈ៖ ​នតីល​នាវ នាវ​ងក្លាៈ ​មាញ​នាវ​ឞូ​ងើយ នាវ​អី​គុ​ឞើស​ទ៝ង់ នាវ​កើត​ឞាល់ នាវ​ងើយ​រាលឹ ​នាវ​ងើយតឹម​ត្រុប​ឞ៝រ់​កើត​ឞាល់ ​តឹម​យើក​នាវ (ពាក្យ​ពហុអត្ថន័យ​) អ៝ក់​រាលុកនាវ​​ងើយ​​ ​នទ្រែល​មាតឹមកើត​នាវ​​​ងើយទូនតីល​​កើត​មា​នាវ​ងើយ​ទ្រោន​លោស​ជឹត​ឞូន៝ង​។