អក្សរសង្ខេប

អក្សរសង្ខេប

. គឺ កម្ម

កិ. ” កិរិយាស័ព្ទ

កិ.វិ. ” កិរិយាវិសេសន៍

ខ.ខ្មែរ

គុ. ” គុណនាម

. ” ឈ្នាប់

.. ” ដំណាក់កាល

. ” ធ្នាក់

. ” នាម

. ” បរិវាស័ព្ទ

បារ. ” បារាំង

. ” ព្យញ្ជនៈ

.ក្ល. ” ពាក្យក្លាយ

.. ” ពាក្យន័យដូច

..គ្រ. ” ពាក្យន័យដូច គ្រាមភាសា

... ” ពាក្យន័យដូច គោរព

.ប្រ.. ” ពាក្យប្រើជាមួយគ្នា ន័យដូចគ្នា

.ផ្ទ. ” ពាក្យន័យផ្ទុយ

.ផ្ស. ” ពាក្យផ្សំ

.ស្រ. ” ពាក្យស្រដៀង

.. ” លេខរៀង

. ” ស្រៈ

សព្វ. ” សព្វនាម

អ. ” អង់គ្លេស

. ” ឧទានស័ព្ទ

ឧទា. ” ឧទាហរណ៍