នាវតើមរាង្លាប់នាវម៝សឞូន៝ង

ងក៝ចមឞើស​​ នាវតឹមរាង្លាវប់ងើយឞូន៝ង

. នាវម៝សឞូន៝ង៖

តានាវងើយឞូន៝ង គែសទូឞ៝រ់នតែសទូឞ៝រ់នតែស​​មាងគូល ឞារឞ៝រ់នតែសមោលាសគែសនាវម៝សតឹមរាង្លាប់ញឆូម

. ទូឞ៝រ់នតែស

 • រព រង នតឹត រី
 • រព រង រព នតឹត ម៝ន
 • រព រព រង នតឹត ឞ្រី
 • រព រព រង រព នតឹត ព្រីត

. ទូនាវម៝សងគូល1

 • រព | រព រង រព នតឹត ងលាប
 • រព | រព រង នតឹត មឞឹ
 • រព | រព រព រង នតឹត នទ្រី
 • រព | រព រព រង រព នតឹត ញច្រ៝ង

. ឞារនាវម៝ស៖

 • រព រង | រព រង នតឹតរាងា
 • រព រង | រព រង រព នតឹត រាង៝ត
 • រព រង | រព រព រង រព នតឹត កាប្លាក
 • រព រង | រព រង រព នតឹត រាម្យាង់, រាញ្វែល

. នាវម៝សនត៝ប៖

 • កា + រាត៝ង់ > ការាត៝ង់
 • មីរ + នទ្រីស > មីរនទ្រីស
 • ឞូ + ញោត + នទុល > ឞូញោតនទុល
 • ឞូ + ឞុញ + ឞូ + រាញ > ឞូឞុញឞូរាញ

. រាព្លៃរាឆ៝ឞូន៝ង

. រាព្លៃរាឆ៝ គែស២៧អឹ គែសនទ្រាប់កើតអ្យា៖

យ្ស អ្យ

គឹតនាល់ រាព្លៃរាឆ៝ដាសយ្សគុឞើសចោងនាវម៝ស

. រាង្លៃរាង្លាប់ គែស ១៥អឹ 2គែសនទ្រាប់កើតអ្យា៖

គឹតនាល់ នាវតឹមរាង្លាប់ នាវម៝ស ដាសរាព្លៃរាឆ៝ អីអ៝ក់ទ៝ង់ដាសរាង្លៃអឹ កើតមា៖ នតឹតលាស កាស ឆ្វីស ខឹតយឺស កុស តើស ញចេស គែស ទោស ឞ៝ស

. ជ៝ង់រាព្លៃរាឆ៝ គែសអឹនទ្រាប់កើតអ្យា៖ ្យ ្រ ្ល ្វ ្ហ

.. ជ៝ង់្រ ្ល ្ហ មោទើយរាង្លាប់ដាស រាព្លៃរាឆ៝ ឆ្យាលតាចោងត្រោមមុស ទើយអោស តានើមនាវម៝ស។ ទាន់អ្វាញ់នាវនតឹត តាត្រោមតារាង់ឞើសទ៝ង់អ្យា

នាវរាងលាប់​​តីស

នាវរាងលាប់ទី

ង្រោង

ង្លាប

ញ្ហូ

ម្រោ

ម្ល៝

ងរោង

ងលាប

ញហូ

មរោ

មល៝

.. គែសនាវម៝សបាបាៈទើយទ៝ង់ជង់រាព្លៃរាឆ៝ រាទាប់ឞារនតឹត ប្ហ្យៅ ប្ហ្វៃ រាប្ហ្យាច

. នទើគឹតនាល់តឹមរាងលាប់

..នទើនាល់នាវនទាន់ឞោក () ទ៝ង់ដាសរាងលៃរាងលាប់ ដាស គៃមាអ៝ន់គ្លែសនាវនតែស

នាវតែសជ៝ង

នាវនតែសគ្លែស

នាល

ង៝ម

នាល់

ង៝ម់

.. នទើ​​នាល់នត៝ប់ឞារ () ទ៝ង់ដាសរាងលៃរាងលាប់ គៃមាអ៝ន់គ្លែសនាវនតែស នតឹតលាស ពាៈ តឺៈ ងលែៈ កោៈ គ៝ៈ

.. នទើនាល់រាខឹច () ទ៝ង់ដាសនាវម៝ស មាលាសនត្រ៝ង គៃមាបឺអ៝ន់គែសរាខឹចឞារតឹ អ្វែសរាលៅលើន មាញចីរាល៝ក់ឞារតឹ នតឹតលាស ទ្រើនៗ (រ៝ៈលាស ទ្រើទ្រើន) តេសប្រឹៗ (រ៝ៈលាសតេសប្រឹតេសប្រឹ)

. នទើគឹតនាល់អេងៗ៖

. នទើនាល់នាវនទ្រ៝ត់ (!)

. នទើនាល់នាវអោប (?)

. នទើនាល់នាវរាទុត ()

. នទើនាល់នាវទុត ()

. នទើនាល់នាវងក្វាសឞារ ()

. នទើនាល់នាវឆេកនែ (អាៈផ្វ៝ន់តារាៈ) “...”នទ្រែល «...»

1 នាវម៝សទឹងលែៈអ្យា លែវត្រ៝ងល៝រ មារាព្លៃរាឆ៝ ងលោសនាវងើយ ឆ្យាលតាចោងត្រោមមុសកើតមា៖

2 គែសនាវម៝សអាអេង ទ៝ង់ដាសរាងលៃរាងលាប់៖ : : : : : : នទ្រែល