Cahto - English


y


yaiʾntaangʾn amole, broad-handed moleScapanus latimanusgenlhoongʾ 1rodent1.6.1.1.01Small Non-rodentsyaaʾntaangRR dial.der. of√TAANGʾin 'spider' 'mole'cfyaintaangtrap-door spider
Yaiʾntaangʾn aMole, Sky-Supporter Mole4.9.2Legendary beingder. ofyaiʾntaangʾmole (animal)
yaihiilhtiinthey picked it/fish upperf.3dist.3obv.(ghin)..lhtish/tiinpick up animate O
yainilhtiinthey brought itperf.3obv.dist.+ 3 obj.(nin)..lhtish/tiinbring animate O
yaintaangn atrap-door spider, "tarantula"various species of Antrodiaetidae, Cyrtaucheniidae, and Nemesiidaesim.djiikwongʾchowtarantulayaalhʾaangspider1.6.1.9.3Land Invertebratesder. of√TAANGʾin 'spider' 'mole'cfyaiʾntaangʾmole (animal)
Yaintaangn aSky-Maker Spider, Trap-Door Spider4.9.2Legendary beingder. ofyaintaangtrap-door spider
*yaistcdial.dial. var. of*yaashtcson (woman's)
yaistciinʾit gathered themperf.3obv.DIST+ 3 obj.(s)..lhtcii/tciinʾmake/cause/gather O
-yaitcdial.dial. var. of-yaashtcdiminutive (small&young)
yalhkʾaasyou (sg.) throw it up; throw it up! (sg.)impf.2sg.+ 3 obj.yaa-(ghin)..lhkʾaasthrow stick-like O up in the air
yashtoongʾlet me jump up in the airopt.1sg.yaa-(ghin)..ltoonʾjump up in the air
√YAA.rtgo√GHAALHMOM, opt.√NAA3subj.√NAA3subj.√NAAʾ23rd person√NAAʾ23rd person√NAASHMOM, impf., 3√SHAAMOM, perf., 1sg.√SHAAʾMOM, opt., 1sg.√SHAALHMOM, prog., 1sg.√SHAASHMOM, impf., 1sg.√YAACONT, impf.√YAAMOM, perf.√YAAʾMOM, opt.√YAAʾCONT, perf.√YAALH2MOM, prog.√YAASHMOM, impf.Ching Nootsʾinyaadingn aLog Jam placeP-ee-(s)..yaash/yaavisg. go up against PP-gha-(nin)..yaash/yaavisg.go around to the side√GHAArtgo (3sg only)gh..yaalhvigo alongP-ilh-gh..yaalhvisg. go with PP-iiʾ-tcʾee-n-(nin)..yaash/yaavisg. come out from inside Pkʾee-n-(nin)..yaash/yaaviheavenly body to go downP-kʾit-(ghin)..yaash/yaavigo down (sg) to PP-kʾit-naa-(s)..yaash/yaaviwalk around on Pkaa-(ghin)..yaash/yaavicome up from belowkaa-n-(s)..yaash/yaavicome up from belowP-kaa-ti-(s)..yaash/yaavtsg. go after Pko-(ghin)..yaash/yaavisg. come downhillko-gh..yaalh1visg. be walkingkwinyeeh-(ghin)..yaash/yaavisg. go undergroundkwiihee..yaash/yaavigo down undergroundlhin-ti-(s)..yaash/yaavisg. come togetherlh-taah-ti-(s)..yaash/yaavtinterminglenaadilyain anecklacenaa-(ghin)..yaash/yaavisg. walk aroundnaa-gh..yaavisg. go aboutnaahi-(s)..daash/tyaavisg. go back home naa-(nin)..daash/tyaavisg. come backnaa-n-(nin)..yaash/yaavisg. come acrossP-naa-(s)..yaa/yaaʾvisg. go around Pnaa-(s)..yaa/yaaʾvisg. go around/aboutn-(nin)..tyaash/yaavisg. comen-(nin)..yaash/yaavisg. come/arrive come backn..tyaash/yaavisg. gotaa-(ghin)..yaash/yaavisg. go to watertaah-naa-(s)..tyaash/yaavigo back from water (sg)taah-t-(s)..yaash/yaavigo from watertaa-(nin)..yaash/yaavigo in watertaash1vigo alongtee-(ghin)..yaash/yaavisg. go awayteeh-P-kʾit-(ghin)..yaash/yaavisg. go down to water Pti-(s)..tyaash/yaavisg. go alongti-(s)..yaash/yaavisg. go alongtcʾee-noo-(nin)..yaash/yaavisg. come out to a limittceegh-gh..laalhvicry alongyaa-(ghin)..yaash/yaavirise (of heavenly body)yeeh-(ghin)..yaash/yaavisg. go inyeeh-naa-(ghin)..daash/tyaavisg.go back in
√YAACONT, impf.CONTimpf.√YAA.sg. goMOM, perf.MOMperf.√YAA.sg. go
yaa-1v11-adverbialpfxup into the air8.5.2.4UpYaachʾilhsaikwʾitn aDry Up Into the Air hilltopyaa-(ghees)-ʾaa/ʾaaʾviextend up<yaa-(ghin)...____>vprefixsetup into airyaa-(ghin)..lhghaalh/ghaalʾvtthrow stick-like/animate O up in the airyaa-gh..tgishvilook upyaakonaadirectup the hillyaalhʾaangn aspideryaa-(nin)..ʾaa/ʾaaʾvistand extending up
yaa-2v9-distributivepfxplural, distributive prefix8.1.3Pluralchʾilhaang-yaatciin awardaaʾyaaʾnteeliichown ageesedaayaaʾnjiiinterwhat did they say?daayaaʾtʾiingeeinterwhat did they do?dookʾang-waanyaaniin agirls' school teacherhaiyaantcʾinʾviover here!tceeghi-yaangʾaiʾn amournerstsee-bilhninyaalain acooking tongsyaaʾnii1vtthey sayyaachʾkʾinooloosn aspirit doctoringyaakiipron3pl indep.yaayiishtcn asingle whistletaaghaanaan2n amedicine
yaaʾn a1head lousePediculus humanus capitis1.6.1.9.4Crawling Insects2gen.louse1.6.1.9.4Crawling Insectschʾyaaʾchown aPacific Coast tickchʾyaaʾlhtciiktcn ared wood tickyaaʾlhgai2n acrab louse
√YAAʾCONT, perf.CONTperf.√YAA.sg. goMOM, opt.MOMopt.√YAA.sg. go
yaaʾaashhe put them up (stars)impf.3anim.+ 3 obj.yaa-(ghin)..ʾaash/ʾaanput solid O up
yaaʾchʾibeethey pick st./acornsimpf.3anim.dist.+ 3indf. obj.chʾ-(ghin)..bee/beeʾpick
yaaʾchʾinthey said (something)perf.dist.3anim.+ 3indf. obj...nii/nsay
yaaʾchʾiniithey say (something)impf.dist.3anim.+ 3indf. obj...nii/nsaysay
yaaʾchʾoogeehthey spear fishimpf.3anim.dist.+ 3indf. obj.chʾ-oo-(nin)..geetspear fish
yaaʾchʾoongeetthey speared fishperf.3anim.dist.+ 3indf. obj.chʾ-oo-(nin)..geetspear fish
yaaʾchʾoosilhsʾaanthey heard somethingperf.3anim.dist.+ 3indf. obj.chʾ-oo-(s)..lhtsʾis/tsʾaanlisten/hear Othey listened; they heardperf.3anim.dist.+ 3indf. obj.chʾ-oo-(s)..lhtsʾis/tsʾaanlisten/hear O
yaaʾchʾteebiilʾthey gathered a basketfulperf.3anim.dist.+ 3indf. obj.chʾ-ti-(s)..bilh/biilʾcarry basketfull O