Chepang - Nepali - English Dictionary

'


'यार्‌सा‘yar‑व. क्रि.पहेँलो हुनुvabe yellow
'युर्‌‘yurवि.ओरालोadjdownward (WD)
'योङ्‌‘yoŋना.पेट, भूँडीnbelly, stomach (B)
'योत्‌‘yotना.बन्‍चरोnaxe (WD)
'लान्‌मय्‌‘lan‑स. क्रि.घस्‍नु, मल्‍नुvtrub on, smear (B)
'ल्‍युङ्‌हमय्‌‘lyuŋh‑अ. क्रि.निक्‍लर्नुviemerge, come out (B)