Chepang - Nepali - English Dictionary


छगर:बाङ्‌chə.gərʔ.baŋना.गोलाकार र सानो ढुङ्‌ग्रीnsmall round stones (alluvial)
छङ्‌कलःसाchəŋ.kəlʔ‑स. क्रि.पखाल्‍नुvtrinse out
छछुह्र्‌साchurh‑व. क्रि.केही ठूलो हुनु (आकारमा)vaexceed somewhat (in size)इ कीम्‌सै ओउः कीम्‌ छुह्र्‌नाःʔi kimsəy ʔowʔ kim churhnaʔThat house is somewhat larger than this one.
छत्‌साchət‑स. क्रि.गालि, हटक गर्नुvtcriticize, oppose (action)
छनःसाchənʔ‑स. क्रि.छान्‍नुvtseparate out rubbish (from grain etc.) using tray
छन्‍ह्‌साchənh‑स. क्रि.केलाउनुvtseparate out (useful part)
छय्‍ङःसाchəyŋʔ‑1स. क्रि.तिर्खा मार्नु, तातो खानेकुरा सेलाउनुvtslake thirst, wash down hot foodपेओ तीःइ तीःअप्‌ छय्‍ङःआताङः peʔo tiʔʔi tiʔʔəp chəyŋʔʔataŋʔI slaked my thirst with good water.2स. क्रि.चोखो पार्नु, मुक्त पार्नुvtpurify, free, release from evil influenceओउःकोः बीनालःलेः वाःइ छय्‍ङःसा खेःतो ʔowʔkoʔ binalʔleʔ waʔʔi chəyŋʔsa kheʔtoHe should be purified from his sickess with a bird (as an offering).
छय्‍ङ्‌साchəyŋ‑व. क्रि.चोखिनु, शुद्ध हुनु, मुक्त हुनुvabe pure, free from evil influence or faultsनामेः रुआङ्‌कायः छय्‍ङ्‌ताक्‌आतय्‍ही namʔeʔ ruʔaŋkayʔ chəyŋtakʔatəyhiOur spirits have been freed from evil influence.
छय्‌साchəy‑स. क्रि.खान मन नलाग्‍नुvtbe put off (food)इ जेःगाइ ङाकायः छय्‌नाःताङः ʔi jeʔgaʔi ŋakayʔ chəynaʔtaŋʔ This food makes me lose my appetite.
छर्‌साchər‑व. क्रि.बोका आदिको मासुमा गनाउनुvahave pungent, strong smell (of goat meat etc.)बोकाकोः मायः आन छर्‌नाःbokakoʔ mayʔ ʔanə chərnaʔGoat meat smells strongly.
छल्‍ह्‌साchəlh‑स. क्रि.छान्‍नु, केलाउनुvtchoose, separate outराइ छ्‍योक्‌ओयःती दान्‍ह्‌ यात्‌ताङ मास्‌ यात्‌ताङ्‌ छल्‍ह्‌उ raʔʔi chyokʔoyʔti danh yattaŋ mas yattaŋ chəlhʔuShaking it in a tray, separate rubbish to one side, lentils to the other.
छवःchəwʔना.बोसोnfatओउःकोः सीन्‍ह्‌ ल्‍हुङ्‌ पोप्‌ छवः त्‍युत्‌आकान्‌ ʔowʔkoʔ sinh hluŋ pop chəwʔ tyutʔakanHe took out the liver, heart, lungs and fat.
छवःबाङ्‌chəwʔ.baŋना.सेतो बिल्‍लौरnrock, white quartz - used as a flintछवःबाङ्‌ छीक्‌ती म्‍हेः थाताक्‌ती म्‍हेः मुत्‌नानीchəwʔbaŋ chikti hmeʔ thatakti hmeʔ mutnaniStriking quartz, fire appears and they light a fire.
छवःसाchəwʔ‑व. क्रि.मोटो हुनुvabe fatछवःओखेताङः द्युन्‌ओ स्‍याःकायःताङः लात्‌ती वानःनौchəwʔʔokhetaŋʔ dyunʔo syaʔkayʔtaŋʔ latti wanʔnəwHe brings the fat and well-covered cattle.
छव्‌रेन्‌chəw.renना.कपाल अस्‍तव्‍यस्‍त हुने (बालबच्‍चा)nchild with untidy hair
छसाchə‑स. क्रि.पक्षपात गर्नु, बढी दिनुvtfavour, give more to one (esp. when serving), increase (serving)आमाइ आपाकायः छती बयःनौ ʔamaʔi ʔapakayʔ chəti bəyʔnəwThe mother gives extra to the father when serving.
छह्‌रायःसाchəh.ray‑व. क्रि.बलियो हुनुvastrong, vigourous
छाchaना.माछा मार्ने जालमा हुने मुजाnfold (of fish-net)
छाक्‌जाःchak.jaʔना.कालो बाघ (मान्‍छेको लास्‌ निस्‍किएको )nblack panther-like creature (myth.) haunting grave area, returned spirit (male)म्‍हेः छुःमाःया छाक्‌जाः थानाःhmeʔ chuʔmaʔya chakjaʔ thanaʔIf (the body) is not touched with fire the panther will appear.
छाक्‌साchak‑1स. क्रि.काट्‌नु, कुँद्‌नvtcarve out (as with chisel)2स. क्रि.माथिल्‍लो साँच्‍नु, तमाखु भर्नुvtstore away up on; put tobacco in bowl of hookahलयःइ माक्‌मालो आम्‍ह्‌लम्‌ ओउः र्‍याम्‍ह्‌ताङ्‌लेःताङः छाक्‌ती गम्‌आकान्‌ləyʔʔi makmalo ʔamhləm ʔowʔ ryamhtaŋleʔtaŋʔ chakti gəmʔakanHis own uneaten food he stored away up on the shelf.
छाङःchaŋʔना.तखता (अगेनुमाथि झुन्‍डिने)nrack hanging above fire (esp. lower rack for storing utensils)छाङःहाङः ओउः मायः छाक्‌ती गम्‌उchaŋʔhaŋʔ ʔowʔ mayʔ chakti gəmʔu Put that meat up on the shelf.
छाङ्‌छीङःchaŋ.chiŋʔना.देख्‍न साक्‍ने (भित्र)nsee through, have gaps
छाङ्‌हसाchaŋh‑अ. क्रि.साउती गर्नु, कानेखुसी गर्नुviwhisperसुलो सुलो दाय्‍ह्‌ती छाङ्‌हतीताङः नोःकाय्‌आकाय्‌ sulo sulo dayhti chaŋhtitaŋʔ noʔkayʔakay "Who is that?" they whispered to each other.
छानःसा1chanʔ‑स. क्रि.सोध्‍नु, प्रश्‍न गर्नुvtask question (WD)
छानःसा2chanʔ‑व. क्रि.ठूलो हुनु, फैलनु, बढ्‌नुvabe larger, extended, increasedओउः कीम्‌ अरुसै छानःनाःʔowʔ kim ʔərusəy chanʔnaʔThat house is larger than others.