Chepang - Nepali - English Dictionary


य(सी)yə.(si)ना.चिउरीको बोटna tree, Chyuri (Indian Butternut) tree - fruit edible,kernels used to give oil,gum used as birdlimeयसी सीङ:पाय्‌ स्‍याःसै ज्‍याल्‌नाः स्‍याःसै पेनाःyəsi siŋʔpay syaʔsəy jyalnaʔ syaʔsəy penaʔ A Chyuri tree is far ahead of a cow, it is better than a cow.Bassia or Aesandra butyracea
यकःसाyəkəʔ‑स. क्रि.रेट्‌नु, करेट्‌नुvtsaw off, cut off slices with sawing motionकरन्‍तीइ सीङ: यक:ती तात्‌नानी kərəntiʔi siŋʔ yəkəʔti tatnani Wood is cut with a saw.
यक्‌साyək‑स. क्रि.हातले समात्‍नु (माछा), उघाउनुvtscoop out; catch (fish) with hand or net, (ext) recover sick persons spirit from underworld (ch.)रु: काआक्‌तीको त्‍योन:ओ ङा: हक्‌ती यक्‌सा खे:तो ruʔ kaʔaktiko tyonʔʔo ŋaʔ həkti yəksa kheʔtoAfter putting in poison, the flopping fish must be scooped out.
यङःसाyəŋəʔ‑अ. क्रि.लत्रनु, झुल्‍नुvidroop, sway, hang down (grain head etc.)ङाको: राङ्‌हाङ: जस्‌खान्‌ ब्‍ल्‍यात्‌ती यङ:ती मुना:ŋakoʔ raŋhaŋʔ jəskhan blyatti yəŋəʔti munaʔ They are spaced along in a row.
यङ्‌हःसाyəŋhəʔ‑व. क्रि.अन्‍तर भएको, छुट्टिएको, उनिनु (पोते आदि)vaspaced apart, strung along (as beads etc.)ओउः याङ्‌हआ यङ्‌ह:त यङ्‌हःती मुनाःʔowʔ yaŋhʔa yaŋhʔatə yəŋhəʔti munaʔThey are spaced along in a row.
यनसाyənə‑व. क्रि.तन्‍कनु, खुकुलो हुनु (लुगा, हल्‍लनु (दाँत)vabe stretched, loose (cloth etc.), about to fall out (tooth)कामःअ यनती ज्‍याल्‌नाः kamʔʔə yənəti jyalnaʔ It has stretched at the bottom.
यन्‌दक्‌साyən.dək‑अ. क्रि.थर्कनुvimove, quake (large object)
यन्‍ह्‌साyənhə‑व. क्रि.तन्‍कनु, खुकुलो हुनुvabe stretched, worn through (cloth etc.)ओउ: नाय्‌ यन्‍हती वाय्‌सा बोङ:आकान्‌ʔowʔ nay yənhəti waysa boŋʔʔakan That cloth had begun to wear out.
ययःसाyəyʔ‑अ. क्रि.अरूसँग सँगै काम गर्नुvishare responsibility, work, act alongside (esp. of younger person)पुः हव्‌कः ययःनाः puʔ həwkəʔ yəyʔnaʔThe older brother works alongside the younger.
यय्‌रीसाyəy.ri‑अ. क्रि.होशियारसँग हात र खुट्टा दुबैले च्‍यापेर समात्‍नुvihold on carefully by hand and foot (to cliff, tree)सीङःखागन यय्‌रीमाःत मुसा तोन्‌अनाः ती siŋʔkhagənə yəyrimaʔtə musa tonʔənaʔ ti You should hang on carefully when climbing on trees or you will fall.
यय्‌साyəy‑व. क्रि.लत्रनु, झुलिनुvabe bent down, droop (flower, long grain head etc.), be wavy, slightly distorted, out of shape (weave etc.)याम्‌को: फेक्‌ ब्रक्‌त यय्‌‌नैyamkoʔ phek brəktə yəynəy Heads of rice bend equally.
यय्‍ह्‌साyəyh‑व. क्रि.घुँगुरिनु, बाङ्‌गिनुvabe wavy, distorted, be very uneven (weave), very crooked (house, wood-grain etc.)यय्‍ह्‌ओ लाव: मान्‍ताकाय: आन कोन्‌नौyəyhʔo lawʔ mantakayʔ ʔanə konnəw An uneven mat makes a person uncomfortable.
यर:साःyərʔ.saʔना.धूलो (पातमा रहाने)nsoil or dust from air settled on leavesमोतर्‌ वाह्‌ओ ल्‍याम्‌को: चीन:चीन:सै मुओ लो:गन यर:सा: दीह्‌ना:motər wahʔo lyamkoʔ cinʔ cinʔsəy muʔo loʔgənə yərʔsaʔ dihnaʔ On leaves beside a motor road much dust sticks.
यरुःyə.ruʔना.चिउरीको बियाँबाट बनेको बिख (माछा मार्न प्रयोग गरिने)npoison made from kernel of yəsayʔ - used to kill fishयरु: ती:हाङ: काआक्‌तीको ङा: सीताक्‌ती जे:सा दो:ना: yəruʔ tiʔhaŋʔ kaʔaktiko ŋaʔ sitakti jeʔsa doʔnaʔ After putting the chyuri poison in the water th.e fish are killed and available to eat.
यरोःyə.roʔना.मधु हुने फूल्‌, फूलnChyuri tree flower, nectarयरोः तुङ्‌सा आन मुना:yəroʔ tuŋsa ʔanə munaʔ There is much nectar to drink.
यलसाyələ ‑स. क्रि.झुण्‍ड्याएर सुकाउनको लागि लामो लामो पारेर काट्‌नु (मासु)vtcut off strips (of meat) to hang and dryमाय: यलअती तात्‌ती बाय्‌रालु जाङ्‌हनानीmayʔ yələʔti tatti bayralu jaŋhnani Meat is cut in strips to make dried meat.
यलुङ्‌yə.luŋना.चिउरीको बियाँnkernel of yəsayʔ
यल्‌(सायः)yəl.(sayʔ)ना.चिउरीको फलnfruit of Chyuriयल्‌ तुङ्‌ओ महीना ओउःलेः जेथ असार्‌yəl tuŋʔo məhina ʔowʔleʔ jeth ʔəsar The Chyuri-sucking months are those ones (Jesth, Asar)
यल्‌(सी)yəl.(si)ना.चिउरी (बोट)na tree, Chyuriयल्‌सीको: ङात्‌ ताक्‌नानी yəlsikoʔ ŋat taknani Chyuri sap is tapped (from the tree).
यल्‌लुङ्‌yəl.luŋना.चिउरीको बियाँnkernel of Chyuri fruitयल्‌लुङ्‌पाय्‌‌ बन्‌हाङः आन रह्‌नाःyəlluŋpay bənhaŋʔ ʔanə rəhnaʔ Many Chyuri kernels fall in the forest.
यवलअःसाyəw.lə ʔ ‑स. क्रि.घस्रनुvtcrawl, creep, wriggle on groundदालःलम्‌ यव्‌लअःती वाह्‌नै dalʔləm yəwləʔti wahnəy Worms wriggle along the ground.
यवःसाyəwəʔ‑स. क्रि.टिप्‍नु, तान्‍नु (औँलाले)vtpull at with fingers
यवःस्‍यानःyəwʔ.syanʔना.लाब्रे कीरो (पीठोमा हुने)na caterpillar, grub found in flourयव:स्‍यान:इ ओय्‍क्‌काय: लप:नौyəwʔsyanʔʔi ʔoykkayʔ ləpəʔnəw The grub makes flour stick together.
यव्‌साyəw‑अ. क्रि.ठ्याक्‍क नलाग्‍नु (बाण), चोट मात्र पार्नुvinot hit properly (arrow), wound without killing, injure, graze (with arrow)ङाइ आप्‌ओ ला: यव्‌ती ल्‍होक्‌आलाङ:ŋaʔi ʔapʔo laʔ yəwti hlokʔalaŋʔ The arrow I shot did not strike squarely.
यव्‍ह्‌साyəwh‑अ. क्रि.गनगनाउनु, कचकच गर्नुvicomplain, grizzle, turn nose up atचोःकोः भाक्‌ दाय्‍ह्‌तीतेः यव्‍ह्‌चाःनाःcoʔkoʔ bhak dayhtiteʔ yəwhcaʔnaʔ Don't grizzle saying, "It's a child's portion".