Chepang - Nepali - English Dictionary


1ना.लहरा तथा लताको डाँठnvine stemलाक्‌कोः गोयःकोः र ओउः याह्‌ती दाह्‌आlakkoʔ goyʔkoʔ rə ʔowʔ yahti dahʔaThe yam stem has climbed up.
21प्र.होइन र?interjTag Question Marker; is it not so?:Rhetorical Question Marker, Uncertainty, maybe, perhapsङाकायः दोह्‌ सीङः परआ र?ŋakay? doh siŋ? pərə?a rəWhat wood is necessary for me?2संयो.connConjunction; and
रकःसाrəkəʔ‑स. क्रि.उकाउनु, खोल्‍नुvtprise off (undershell of crab)चन्‌कोः चाङ्‌ सनःइ रकःती जेःनानीcənkoʔ caŋ sənʔʔi rəkəʔti jeʔnaniPrising off the undershell with their nails they eat the crab.
रक्‌मैrək‑स. क्रि.उकाउनु, खोल्‍नुvtprise (B)
रक्‌वाःrək.waʔना.पोथी कुखुराnmother henरक्‌वा:इ उम्‌ ओत्‌नौrəkwaʔʔi ʔum ʔotnəw The mother hen lays eggs.
रक्‌साrək‑अ. क्रि.पूरै उखेल्‍नुvicome, pull out in entirety (grass clump etc.), all go in bunchचारोक्‌ रक्‌ती तायःनाःcarok rəkti tayʔnaʔ A scab comes off, reopening the wound.
रक्‌सीrək.siना.रक्‌सीndistilled spirit
रङःसाrəŋʔ‑व. क्रि.बाहिर निस्‍कनु, ढुस्‍स हुनुvaprotrude, be pushed up (ribs, stomach - because full of food)ओउ: मान्‍ता य्‍हार्‌तो जे:आक्‌तीको तुक्‌ रङःती मुनाःʔowʔ manta hyarto jeʔʔaktiko tuk rəŋʔti munaʔ That person having eaten fully has a swollen stomach.
रङ्‌rəŋना.रङ्गncolour
रछनःrə.chənʔना.सुत्‍केरीको रगतnblood of childbirth
रत्‍योङःrə.tyoŋʔना.फूलको ढकनीncalyx, outer covering of flower
रत्‌साrət‑अ. क्रि.पितृ बोलाउनु (ढ्याङ्‌ग्रो ठोक्‍दा), सम्‍झनु (घटना)vicall upon names of ancestors (esp. when drumbeating), recall (event), repeat, take over former person's workङाइ जाः च्‍यवःआलाङः त दाय्‍ह्‌ती रत्‌ती छ्‍यानःआकान्‌ŋaʔi jaʔ cyəwʔʔalaŋʔ tə dayhti rətti chyanʔʔakan"I saw a panther." he said, recalling.
रदःसाrə.dəʔ‑स. क्रि.करेट्‌नु, कोतर्नु (काँडाले)vtcut as with saw, saw at, scratch (thorn)ओउ: सीङ: रद:ती रा:उ ʔowʔ siŋʔ rədəʔti raʔʔuCut that wood with a saw.चु:इ ङाकाय: रद:आताङ: cuʔʔi ŋakayʔ rədəʔʔataŋʔ Thorns scratched me.
रधीङःrə.dhiŋʔना.अन्‍तिम खण्‍ड, वंशको वर्तमान पुस्‍ताnend part, conclusion (of song), present members of lineage, clan
रन्‍ह्‌साrənh‑व. क्रि.पक्रनु, समात्‍नुvatake hold of
रपेतेःrepe.teʔअ. मू.धर्को, टाटेपाटे नभएकोonomunmarked, not patterned, uniform colourओउः जुय्‌पाय्‌ फुत रेपेतेः त रय्‍ह्‌ल ʔowʔ juypay phut repeteʔ tə rəyhlə That insect is a uniform brown, not patterned.
रप्‌साrəp‑स. क्रि.छेक्‍नु, रोक्‍नु, अस्‍पष्‍ट हुनु (बाटो, दृश्‍य)vtobstruct, obscure (path, vision), be in the wayनाङ्‌इतेः ङाकायः रप्‌नाःची naŋʔiteʔ ŋakayʔ rəpnaʔciYou are in my way.
रमःसाrəmʔ‑स. क्रि.छेक्‍नु, अवरुद्ध गर्नुvtblock pathओउ: मुस्‌इ इ न्‍याम्‌काय: रम:आकान्‌ʔowʔ musʔʔi ʔi nyamkayʔ rəmʔʔakan That cloud is blocking the sun.
रम्‍ह्‌गrəmh.gəना.गयल, अनुपस्‍थितीnabsenceआल्‌ताङःआ भेनाकोः रम्‍ह्‌गपाय्‌ʔaltaŋʔʔa bhenakoʔ rəmhgəpayShe went, in her husband's absence.
रयःrəyʔना.मैलो (छला, लुगाको), मैलो भएर आउने दुर्गन्‍धndirt, grime (of skin, clothes), personal odour from this, scent trailओउः सय्‌कोः रयः घाङ्‌हाङः पोक्‌आʔowʔ səykoʔ rəyʔ ghaŋhaŋʔ pokʔa The porcupine's scent went down a hole.
रयःसाrəyʔ‑1स. क्रि.कपाल धुनुvtwash, rinse or cleanse hairम्‍याङ्‌ रय:ना:इसीmyaŋ rəyʔnaʔʔisiThey rinse their hair.2स. क्रि.लज्‍जित पार्नु, बेइज्‍जत गर्नु, फाइदा उठाउनुvtput down another person, humiliate, know more than, take advantage ofनाङ्‌इ चीःतेःउलु अरुइ रयःतेःनाःnaŋʔi ciʔteʔʔulu ʔəruʔi rəyʔteʔnaʔ You don't know, others will take advantage of you.
रय्‍ङ्‌तीःrəyŋ.tiʔना.घाउबाट निस्‍कने पातलो पारदर्शक तरल पदार्थnserum, fluid of woundपे: पोक्‌ओ चासै रय्‍ङ्‌ती: युह्‌ना: peʔ pokʔo casəy rəyŋtiʔ yuhnaʔ You don't know, others will take advantage of you.