Chepang - Nepali - English Dictionary


वकअःसाwəkəʔ‑स. क्रि.चिर्नु, फोर्नुvtpull apart, tear open (to get at contents- eg. of leaf basket), make effort to get?मेत्‌छ्‍याःकायः वकअःआक्‌तीको सीन्‍ह्‌ त्‍युत्‌नानी metchyaʔkayʔ wəkəʔʔaktiko sinh tyutnaniAfter opening the goat the liver is taken out.
वक्‌साwək‑स. क्रि.फट्टाउनुvtsplit apart(smaller object), partly splitरामाको: नेह्‌इ रुय्‍ङ्‌ वक्‌ती पक्‌उ ramakoʔ nehʔi ruyŋ wəkti pəkʔu Split the bamboo with the sickle point and break it apart.
वङःसाwəŋʔ‑अ. क्रि.चर्कनु, फुट्‌नुvicrack apart, burst openङ्‌हा वङ्‌हओ पोम्‌ तीःइ प्रती वङःताक्‌आथै hŋa wəŋhʔo pom tiʔʔi prəti wəŋʔtakʔathəy The water burst open an already cracked pot.
वङ्‌हसाwəŋh‑व. क्रि.चर्कनुvabe cracked, near breaking (pot, earthslide etc.)ओउ: सा: वङ्‌हती मुना: लोने बङ्‌हगु आल्‌ना: ʔowʔ saʔ wəŋhti munaʔ lone bəŋhgu ʔalnaʔ That earth is cracked, later there will be a landslide.
वचःसाwə.cəʔ‑स. क्रि.फहराउनु, कोत्रनुvtlacerate, tear, shred with claws, nails, maul, mess with foodपुसेः पुसेःनीस्‌ वचःती वचःती वचःकाय्‌नाच puseʔ puseʔnis wəcəʔti wəcəʔti wəcəʔkaynaʔcə Two cats tear each other (with their claws).
वदसाwə.də‑स. क्रि.चलाउनु (भुङ्‌ग्रो, माटो)vtstir up (hot coals, earth – with fingers)म्‍हेःयुर्‌ वदधै माय: फु:ती जे:आकान्‌ hmeʔ yur wədədhəy mayʔ phuʔti jeʔʔakan As he stirred the coals he roasted and ate the meat.
वन्‌द्यङ्‌साwən.dyəŋ‑स. क्रि.लङ्‌नुvtfall (head-first)
वम्‌साwəm‑व. क्रि.चक्‍कर लाग्‍नु, सन्‍तुलन गुमाउनु, रिँगटा लाग्‍नु,,कहालिनुvabe giddy, lose balance (with height), suffer vertigoकामःताङ्‌तेः योतेःचौ वम्‌तीतेः तोन्‌चाःkamʔtaŋteʔ yoteʔcəw wəmtiteʔ toncaʔDon't look down, you may get giddy and fall.
वयःwəyʔना.रगत, रातो चोपnblood, red sapर्‍योप्‌इ मान्‍ताको: वय: स्‍युङ:आक्‌तीको आन सोस्‌ताक्‌नौ ryopʔi mantakoʔ wəyʔ syuŋʔʔaktiko ʔanə sostaknəwAfter the insect has bitten it causes much itching.
वयःताक्‌साwəyʔ.tak‑स. क्रि.रगत निकाल्‍नु, घाउ बनाउनुvtwound, draw bloodओउःइ कःस्‍याःकायः वयःताक्‌आकान्‌ʔowʔʔi kəʔsyaʔkayʔ wəyʔtakʔakan He wounded the deer.
वयःसाwəyʔ‑व. क्रि.घाइते हुनु, रगत बग्‍नुvableed, be woundedयुक्‌पाय्‌ दु काल्‍याम्‌बात वयःती मुओyukpay du kalyambatə wəyʔti muʔo The monkey was bleeding profusely.
वय्‍ङ्‌च्‍योwəyŋ.cyoअ. मू.गहिसो, नचल्‍ने, सुनसान उानीको दह, पोखारी)onomstill, deep water
वय्‍ङ्‌सा1wəyŋ‑व. क्रि.भुक्‍क उक्‍सनुvabulge, belly out
वय्‍ङ्‌सा2wəyŋ‑व. क्रि.मधुर आवाज निकाल्‍नु; प्रतिध्‍वनी आउनुvasound well, be resonant (deeply), be acceptable, pleasing (song); echo, reverberateङाकोः हाव्‌नयः म्राङ्‌ह आल्‌ती सीमीदीङ्‌ वय्‍ङ्‌आ ŋakoʔ hawnəyʔ mraŋh ʔalti simidiŋ wəyŋʔa My voice reverberates in the cliff place.
वय्‍ङ्‌हसाwəyŋh‑व. क्रि.दह पर्नुvaform pool (water, after tumbling over rocks)ओउः ती: वय्‍ङ्‌हतो दुम्‌ती मुना: ʔowʔ tiʔ wəyŋhto dumti munaʔ The water tumbles into a pool.
वय्‌लाwəy.laना.मलसाँप्रोnan animal, Himalayan Pine Martenङा ज्‍याल्‌नाङ: त दाय्‍ह्‌ती क्‍वा वय्‌लाखे म्‍हर्‌आ ŋa jyalnaŋʔ tə dayhti kwa wəylakhe hmərʔaThe marten thought, on the other hand “I will flee”.
वय्‍ह्‌मारोwəyh.ma.roना.एक जातको बोटna plant, small red flowers, root used as fever medicineClerdendrum Indicum
वरअःसाwərəʔस. क्रि.चिथोर्नु, कोर्नु, कोतर्नु, फहराउनुvtscratch (all over), leave scratch marksजा:इ मेत्‌छ्‍या:काय: वरअ:ती चुम्‌नौjaʔʔi metchyaʔkayʔ wərəʔti cumnəw A panther scratches a goat when seizing it.
वरःसाwərʔ‑स. क्रि.चिथोर्नु,,कोपर्नु, घाउ पार्नुvtlacerate, scratch, claw, leave scratch markचुःइ मायः वर्‌आथै cuʔʔi mayʔ wərʔathəy Her flesh was scratched with thorns.
वर्‌साwər‑स. क्रि.चकना, चाना पार्नुvtcut off (slices)लाक्‌ वर्‌ती हानानीlak wərti hanani The tuber is sliced and boiled.
वह्रwərhना.फीँज हुने पानीnbubbling, foaming waterवह्र्‌ वह्र्‌हाङ: लाङ: वार्‌उ:wərh wərhhaŋ laŋʔ warʔu Cast your net into the places of foaming water.
वलअ:साwələʔ‑स. क्रि.चकना पार्नु (बाक्‍लो)vtslice thicker slicesलाक्‌ तम्‌मामा:त वलअ:उ lak təmmamaʔtə wələʔʔu Slice it evenly.
वलःसाwəlʔ‑स. क्रि.चकना पार्नु (बाक्‍लो)vtslice thicker slicesलाक्‌ वलःती तात्‌सा खे:तो lak wəlʔti tatsa kheʔtoThe tuber is to be sliced.
वल्‌साwəl‑व. क्रि.उघारो हुनु (यताउता)vabe bare patches (in field)राङ्‌हाङ: वल्‌ओ थाव्‌ मुना: raŋhaŋʔ wəlʔo thaw munaʔThere are bare patches in the field.