Chepang - Nepali - English Dicttionary


खःसा [khəʔ‑] व. क्रि. वक्‍क पार्‌ने हुनु, फुल्‍नु (पेट), दिक्‍क लग्‍नु va be satiating, nauseating,cause loathing
खक्‌सा [khək‑] स. क्रि. निकाल्‍नु, कोर्नु vt expel from between, force out, comb out म्‍याङ्‌लम्‌ क्रन्‍ह्‌ती खक्‌ती तीस्‌तीताङः वाङ्‌तो myaŋləm krənhti khəkti tistitaŋʔ waŋto Combing, brushing out and plaiting their hair they came.
खगवः [khə.gəwʔ] ना. खप्‍पर, अस्‍तु n skull top मान्‍तापाय्‌ तालाङ्‌कोः खगवः पक्‌आ त खेःया सीनाः mantapay talaŋkoʔ khə.gəw pəkʔa tə kheʔya sinaʔ If a person breaks their skull they die.
खङःसा [khəŋʔ‑] स. क्रि. छोडाउनु, खुर्कनु (दाँतले) vt peel, skin with teeth कोक्‌सायः खङःती जेःनाः koksayʔ khəŋʔti jeʔnaʔ koksayʔ The fruit is skinned with the teeth and eaten.
खङ्‌सा [khəŋ‑] स. क्रि. धुसमुन्‍टिनु, घोप्‍टो पार्नु vt fall on face; skin face, scrape teeth in fall चोःलम्‌ तोन्‌ती खङ्‌नाःइसी coʔləm tonti khəŋnaʔʔisi Children skin their faces when they fall.
खन्‌सा [khən‑] व. क्रि. बाउँडिनु, नसो सड्‌कनु, मासु पेट दम्‍को बेथा va be stiff, sore, cramped (muscle) दुमायःहाङः खन्‌तो जीक्‌नाः dumayʔhaŋʔ khənto jiknaʔ The muscle is stiff and cramped.
खम्‌बी [khəm.bi] ना. बादलको मुस्‍लो, लुगाको मुजा n billows (of cloud), folds of cloth मुस्‌ खम्‌बी नाःतो लन्‍ह्‌आ mus khəmbi naʔto lənhʔa Masses of billowing cloud have arisen
खयःसा [khəyʔ‑] क्रि. बेवास्‍ता गर्न खोज्‍नु v dislike someone, seek to avoid someone because of dislike ओउःकः ङा आन खयःनाङः ʔowʔkəʔ ŋa ʔanə khəyʔnaŋʔ I don't like to meet him.
खय्‌ [khəy] ना. खिया n rust ङाकोः रामापाय्‌ खय्‌इ जेःती वाय्‌आ ŋakoʔ ramapay khəyʔi jeʔti wayʔa Rust has damaged my sickle.
खय्‌अर्‌सीङः [khəy.ʔər.siŋʔ] ना. खयरको रूख n a tree, from which gum is extracted, Acacia Catechu
खय्‌जनः(बाङ्‌) [khəy.jənʔ.(baŋ)] ना. सराप n curse
खय्‌जनःचुः [khəy.jənʔ.cuʔ] ना. एक जातको काँडे बोट n a kind of thorny plant
खय्‌बाङ्‌चुः [khəy.baŋ.cuʔ] ना. एक जातको काँडे बोट n a kind of thorny plant
खय्‍ह्‌ [khəyh] ना. खुट्‌किलो, खुट्टा टेक्‍ने ठाउँ, हातले समात्‍ने ठाउँ n hand or foothold (natural) खय्‍ह्‌ मुनाः त खेःया बाङ्‌ अक्‌सा खाय्‌नाः khəyh munaʔ tə kheʔya baŋ ʔəksa khaynaʔ If there is a handhold a stone can be raised up.
खरःसा [khərʔ‑] स. क्रि. चिथोर्नु, कोर्नु (काँडा) vt scratch, pierce (thorn, twig) तोन्‌तोक्‌हाङः ङाकायः सीङःकोः केङ्‌का खरःती वयःताक्‌आताङः tontokhaŋʔ ŋakayʔ siŋʔkoʔ keŋka khərʔti wəyʔtakʔataŋʔ When I fell twigs scratched and caused bleeding.
खर्‌कान्‍दा [khər.kan.da] ना. खड्‌कुँलो n pot, large iron or copper cooking pot यात्‌ खर्‌कान्‍दा सातीताङः धाह्‌आक्‌चु yat khərkanda satitaŋʔ dhahʔakcu The couple heated a large pot of oil.
खर्‌दाङ्‌सा [khər.daŋ‑] अ. क्रि. बटारिनु, छट्‌पटिनु, (पीडाले) vi writhe in pain दुप्‍लीइ नेःती झ्‍यान्‍ते ओउः गोःस्‍याः खर्‌दाङ्‌ती प्रात्‌ती मुआ dupliʔʔi neʔti jhyante ʔowʔ goʔsyaʔ khərdaŋti pratti muʔo The civet was writhing in pain.
खलक्‌ [khə.lək] ना. खलक, जात, कूल n clan, sort ओउः मान्‍ता उगर्‌ खलक्‌कोः लेःआः ʔowʔ manta ʔugər khələkkoʔ leʔʔa That man is one of the Ugər clan.
खव्‌र [khəw.rə] ना. चिउरा n pounded and roasted rice
खव्‌सा [khəw‑] व. क्रि. ताँबो वा पित्तले नमिठो स्‍वाद हुनु va have coppery or brassy taste, smell (after leaving food in metal pot) इ आम्‍ह्‌ खव्‌ती सय्‍ङ्‌नाः त खेःआ हास्‌गार्‌सी:नाः ʔi ʔamh khəwti səyŋnaʔ tə kheʔʔa hasgarsiʔnaʔ This food has a brassy smell and makes one feel sick.
खव्‍ह्‌सा [khəwh‑] स. क्रि. फहराउनु, चिथोर्नु, फहराउनु, कोर्नु vt scratch surface, cut (sharp object) not deeply, graze जोक्‌तो तव्‍ह्‌सा खाय्‌मालो साःकायः खव्‍ह्‌ती तव्‍ह्‌सा ह jokto təwhsa khaymalo saʔkayʔ khəwhti təwhsa hə Soil that cannot be cultivated deeply is to be given a only light tilling.
खस्‌अन्‍त [khəs.ʔən.tə] क्रि.वि. नेपाली adv Nepali (esp. in reference to the Nepali language)
खस्‌सा [khəs‑] व. क्रि. कोत्रनु, खस्रो va be rough, scratchy texture (food), abrade, graze skin ओउः बाङ्‌इ थुङ्‌ती खस्‌आथै ʔowʔ baŋʔi thuŋti khəsʔathəy The stone bumped and grazed him.
खह्र्‌सा [khərh‑] व. क्रि. कडा हुन, कडा हुनु, पीरो हुनु (धुँवा आदि) va harsh, severe (person, speech), sharp, irritating (smoke, dust etc.) म्‍हे:कु: आन खह्र्‌तो कु:ना: hmeʔ kuʔ ʔanə khərhto kuʔnaʔ Smoke is very irritating.
खाः [khaʔ] ना. 1पेट र तिघ्रो बीचको काप groin 2बिख poisonous fluid (of tuber)