Chepang - Nepali - Englishआःचुनी [ʔaʔ.cu.ni] ना. चमेरो n bat, with spread out nose
आःताः [ʔaʔ.taʔ] क्रि.वि. पहिले adv antecedent; first having done ङाकायः आःताः मन्‍ह्‌ची ङाइ लनःनेःनाङ्‌ ŋakayʔ ʔaʔtaʔ mənhci ŋaʔi lənʔneʔnaŋ First chant and I will lift you up.
आकाच्‍युलः [ʔakacyulʔ] ना. काखी n armpit आकाच्‍युलःहाङः पस्‌ सय्‍ङ्‌नाः ʔakacyulʔhaŋʔ pəs səyŋnaʔ The armpit has a sharp smell.
आक्‌ [ʔak] ना. एक जातको भ्‍यागुतो n a frog (WD)
आक्‌नम्‌ [ʔak.nəm] क्रि.वि. पाँच दिनअगाडि adv five days ago
आक्‌सय्‌ [ʔak.səy] क्रि.वि. पाँच दिनअगाडि adv five days ago
आक्‌सा [ʔak‑] स. क्रि. चर्काएर फुटाउनु vt strike to split, cleave (rock) ओउः बाङ्‌ तक्‌इ थोःती आक्‌ती वाक्‌ताक्‌सा खेःतो ʔowʔ baŋ təkʔi thoʔti ʔakti waktaksa kheʔto That rock must be struck with a hoe to split it.
आखरः [ʔa.khərʔ] ना. परम्‍परा, बोली, उक्‍ति, उखानको बचन n old sayings, traditions, speech ओउः सीङःकायः आखरः रत्‌ती छ्‍यानःती तोसा खेःतो ʔowʔ siŋʔkayʔ ʔakhərʔ rətti chyanʔti tosa kheʔto Recalling the traditions, the tree must be spoken to.
आखीमः [ʔa.khimʔ] ना. शक्ति, प्रभाव, आत्‍मा n vitality, strength, influence (of person); spirit आक्‌हीमः नाःओ मान्‍ता आन तुतो स्‍याक्‌नाः ʔakhimʔ naʔʔo manta ʔanə tuto syaknaʔ A person with vitality lives long.
आगरःपा [ʔa.gərʔ.pa] ना. देवता n an ancestor god
आङःचाक्‌ [ʔaŋʔ.cak] अ. क्रि. ठूलो (अङ्‌ग) vi large (physically)
आङःसा [ʔaŋʔ‑] अ. क्रि. उज्‍यालो पार्नु, उज्‍यालिनु vi begin to shine, become brighter, appear (sun, moon) लौ न्‍याम्‌ आङःआ ləw nyam ʔaŋʔʔa The sun is beginning to shine
आङ्‌ [ʔaŋ] ना. अङ्‌ग, जीउ, शरीर n body, trunk (of person,animal)
आङ्‌ ब्राङ्‌सा [ʔaŋ braŋ‑] व. क्रि. एकता हुनु, मिल्‍नु va be compatible, agree together ङाजा आन नीङ्‌जीकोः चोःदयाङ्‌कुस्‌आः आङ्‌ ब्राङ्‌आलाङःच ŋaja ʔanə niŋjikoʔ coʔdyaŋkusʔaʔ ʔaŋ braŋʔalaŋʔcə I and your daughter are very well suited together.
आङ्‌ सह्र्‌सा [ʔaŋ sərh‑] क्रि. राम्रो लाग्‍नु v feel good तेन्‌पाय्‌ आङ्‌ सह्र्‌आलाङ: tenpay ʔaŋ sərhʔalaŋʔ Today I feel fine.
आङ्‌ग [ʔaŋ.gə] ना. अनुहार, चाख, स्‍वाद n appearance, perception, sensation, taste व्‍लेक्‌ आङ्‌ग च्‍यवःआकान्‌ blek ʔaŋgə cyəwʔʔakan He saw what appeared to be a flat (object).
आङ्‌गन्‌ [ʔaŋ.gən] ना. आँगन n yard, courtyard आपा आमाकोः पीन्‌देमा कीम्‌ आङ्‌गन्‌मा इलोताङःआ मुनाः ʔapa ʔamakoʔ pindema kim ʔaŋgənma ʔilotaŋʔʔa munaʔ The parent's verandah and yard were like this.
आङ्‌ती फुःसा [ʔaŋ.ti phuʔ‑] स. क्रि. पोल्‍नु (तातो कोइलाछेउ) vt roast on, beside hot coals
आङ्‌रो [ʔaŋ.ro] ना. रजस्‍वला n menstruation
आङ्‌सा [ʔaŋ‑] स. क्रि. सेकाउनु, तताउनु vt warm something लौ ङात्‌ आङ्‌आक्‌उ ləw ŋat ʔaŋʔakʔu First warm the gum
आङ्‌हसा [ʔaŋh‑] स. क्रि. रापिनु, पोल्‍नु, डढाउन लाग्‍नु vt heat up (with radiant heat), scorch म्‍हेःइ आङ्‌हओहाङः आङ्‌हताक्‌साकायः गम्‌उ hmeʔʔi ʔaŋhʔohaŋʔ ʔaŋhtaksakayʔ gəmʔu Put it to heat by the fire.
आचीयाङ्‌ [ʔa.ci.yaŋ] ना. झिँगा n a grey blowfly
आजी [ʔa.ji] ना. साथी n friend (esp. in SW)
आत्‌ [ʔat] सङ्‍. एक num one (W)
आन [ʔa.nə] वि. धेरै,ज्‍यादै, प्रशस्‍त adj much, many होम्‌गोयः ओःहाङः आन मुनाः homgoyʔ ʔoʔhaŋʔ ʔanə munaʔ There yams are plentiful.