न्‍हाप्‌लावःhnap.lawʔना.ओछ्‍याउने वस्‍तु (मान्‍द्रो, गुन्‍द्री, सुकुल आदि)nsleeping matपान्‍देकायः न्‍हाप्‌लावः न्‍हाप्‌आकान्‌pandekayʔ hnaplawʔ hnapʔakanHe laid a mat for the shaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *