Search results for "Animal"

à'tántáabò kind of small white frog poisonous to grass-eating animals A'tantaabo i gov koono, i rweke ti dapan c'gwe̱e̱ nu gwese. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

àlé̱dè̱ n 1pig (sem. domains: 1.6 - Animal.) 2
Comments (0)

 

àv-dwìrì (der. of àvà) n crab species Av dwir ci c'ke̱n a̱n s'kabo. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

àvà n crab Av zatta na̱m da. (sem. domains: 1.6 - Animal.) der. àv-dwìrì
Comments (0)

 

áyáwágàdè cf: ina̱vwagade. n kind of snake Eps ayawagad a nan po̱t da. One will not survive the bite of |fv{ayawagade}. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

àzó n a kind of water-dwelling snake Azo, i gova̱n oba̱lna tu to̱n ba m'ho̱. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bákká n 1kind of wild animal (sem. domains: 1.6 - Animal.) 2
Comments (0)

 

bánkà̱lá n wolf, jackal, Fennec (African fox) etc. Banka̱la i rihi hod o̱mo̱. Canis zerda (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bà̱rgá̱mhò̱ n skink lizard Ba̱rga̱mbo̱ el tu le̱la̱msen d'reme. (irreg. infl. bo̱lga̱mho̱, ma̱lga̱mho̱) (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bègà n ground squirrel, chipmunk Av hen bega ta̱v ze azi la̱gu. Sciuridae (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bè̱tk-d'hérgè n ant-lion, an ant-eating lizard Be̱tka̱d herge el tu sip buga̱buga̱ na̱. (irreg. infl. gòng-d'òrgó) (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bìcú n Otter Shrew, or mongoose; an ant-eater Bic napk dan ka̱n ku tu salgte. Potamogale velox (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bìikí n castrated animal Biik kwe̱sa̱m ka̱c a tu kesasa da.; A̱m waaka biik gwe̱le. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bíngí n male donkey Bingi janka̱n lak ni dumi. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bò̱kó̱ n guinea pig, an animal looking like a rat without a tail, native of South America Bo̱ko̱, i'la̱gu baa twere. Cavia porcellus (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bó̱mó̱ n a kind of deadly snake, possibly the Puff Adder Bo̱mo̱ i oblu naake, au ep nocau po̱t da. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

bòn n bush cat Bon, i musa̱v d'kade. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

búdúrí n civet cat, a wild mouse-eating cat Buduri i hod musu reene. Viverridae (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

c'là̱mlà̱mà̱ wattle (of chicken) Kwe̱sa̱m ka̱c el tu em c'la̱mla̱ma̱ c'damra u pa̱t ina̱n ke̱ci.; La̱mla̱mc kwe̱sa̱m ka̱c pa̱tkc ina̱n ka̱c na̱m lo̱go̱. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

cà̱wíimà̱ (cwíimà̱) n crocodile Ca̱wiima̱n el ta soota̱n c'gen bam ho̱. (irreg. infl. cwíimà̱) (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

cècè n fish with strong spiked fins Cece ii ge̱ni ese a s'cockono. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

cèk àvà n male crab Ceca̱m av ta caa ina̱n av na̱m lo̱g da. (irreg. infl. cev-ava, cece-ava) (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

cwè̱ n shrew, or musk shrew Cwe̱e̱ i la̱g a kos no.; Swe̱ i la̱g a kos no. (irreg. infl. swè̱) Crocidura spp. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

cwècé n scorpion Cwec el tu cot na. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)

 

cwíi cwíi id squeak (of a rat/mouse) Oba̱l sipk la̱gu el cwii cwii. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
Comments (0)