Search results for "Insect"

áyá n larva of digger wasp Aya i zo̱mo̱ tu em k'bai tu uvu. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bá̱ttá̱rmà n kind of wingless grasshopper Ba̱tta̱rma̱na̱ i gova̱n emnan baa c'ke̱ne̱. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bè̱gè̱ n (earth) centipede A cwec caa be̱ ve̱ge̱. (irreg. infl. ve̱ge̱) (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bìmbì n adult imago beetle, or the Shield-back Bug Bimbin el ta ryaa c'win. Stiretrus ancorago (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bòbà n weevil, a small beetle with a hard shell that feeds on grain, nuts and seeds Boban el ta naas hi ala gwa̱na̱. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bò̱kkà̱dkwá̱ n wingless grasshopper Bo̱kka̱dkwa̱ i em baa c'ke̱ne̱ sai s'maka. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bò̱kké n kind of wingless grasshopper, similar to the Rainbow Grasshopper Bo̱kke i gova̱n ema, baa c'ke̱ne̱. Dactylotum bicolor (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bòncò n kind of biting insect (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

buga̱buga̱ n flying insect (general name) (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bùlà̱búlá̱ n insect Daav nu hola, pa̱t ka̱n buga̱buga̱ni. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bùlmù n midge Bulma̱n el ta so̱o̱ nam hiba̱. (irreg. infl. muku) (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

búmb-s'gwé̱ n Differential Grasshopper, a type of grasshopper Melanoplus differentialis (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

bùnkù n kind of grasshopper Bunki gova̱n emna nan na zain nan ta̱a̱ da. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

cè̱e̱là̱mhò̱ n kind of insect Ce̱e̱la̱mho̱ cim sangan isa̱ ho̱dan ceeta. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

cèngà n insect which eats flies Cenga i govan buga̱buga̱ tu hwa gyumnu. (irreg. infl. valnatakavo) (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

cèrgstó̱ n very small kind of cricket, possibly the Scaly-winged Psocid Cergsto̱ i ho̱d ra̱rmu reene. Echmepteryx hageni (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

còkó n 1slave Cok zatta c'dag da. 2scarab beetle, dung beetle Coko i gov gyobo tatini. Coprinae (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.) der. còká̱v nàyòmkò , der. m'còkó
Comments (0)

 

có̱ntó̱ n kind of grasshopper Co̱nto̱ i govan emna. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

cwèc vá̱nnàatà n earwig Cwecnan naat el ta naas dwepe ca̱n naata. Forficula auricularia (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

cwècà̱v ó̱mnò̱ n flat centipede with a painful sting Leln zeka aza cweca̱v o̱ma̱n cot noco, sayau ryaak c'win o̱mi tudti. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

dàcá̱mhò̱ n dragonfly Da̱ daca̱mho̱ a tu e̱p noc da. Anisoptera (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

dàdgà̱mlè̱ndé̱ n spider Dadga̱mle̱nde̱ el tu mata̱m le̱nde̱. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

dàká-rùmù n kind of worm, or caterpillar, possibly those turning into butterflies (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

dàká̱nmáyùmù n kind of caterpillar Daka̱nmayumu el ta kesa̱n remba. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)

 

dàngà̱m-cé n stick insect, an insect white remains motionless for a long time resembling a twig Av be̱ke̱ danga̱mce ni hwen, ta̱v yang le̱vk nu'bu. (irreg. infl. gwé̱e̱v-s'yàngò; irreg. infl. dó̱kì-s'yàngò; irreg. infl. dápcì-m'làbá) Phasmida (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
Comments (0)