Search results for "Tool"

c'dópó (der. of dòpá) 1n repairs, welding, repairing any iron implement by joining it with a piece of fresh metal Zo̱o̱ga̱n el ta em c'dopo. (sem. domains: 6.7 - Tool.) 2patch riveting Ma hav a̱n c'dopo ca̱k vana.
Comments (0)

 

c'kónkónkò loose-handled, handle falling off, unhafting Kwinta̱d c'konkono, zatta ke̱md nu go̱v da. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

cìdkó̱ n strong traditional tool for digging, especially iron ore, like a small pickaxe El nan bos taar na zo̱o̱ a̱n cidko̱. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

cùbú n arched iron-working implement, prepared piece of shaft for tying thatch to roof frame El nan hod ka be̱me̱ a̱n cubu. (irreg. infl. cuvu) (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'ámdárkà n hammer El nan em c'de̱klo a̱n d'amdarka. Tools are sharpened with a hammer. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'bà̱rà̱ndà̱mí n type of hatchet A̱m ke̱mk obla a̱n d'ba̱ra̱nda̱mi. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'dò̱o̱rò̱ n hoe (newly-made by blacksmith) Do̱o̱ro̱ i d'kwinta̱. (sem. domains: farm, 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'géttà n broad axe with long point, a small hatchet for chopping animal fodder U ke̱mk obla̱n d'getta.; El nan ke̱ka̱d zan c'doka̱n d'getta. (sem. domains: farm, 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'gìtì n spindle Rema̱n mata̱m le̱nde̱n nan em ta̱ d'giti. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'hákò snare, trap of various sizes for different animals A̱m renaka sween k'hako. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kàmpàréegè chains, shackles, stocks with a bar El nan ke̱e̱ laago d'kampareege. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kà̱rmà̱ hand-plough, used for making ridges for planting (sem. domains: farm, 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kèzá unhafted, a hoe, axe, knife etc. without a handle or haft Hav a̱v o̱mo̱ kezad kwinta̱ a̱m ke̱e̱v ota.; I d'keza d'kwinta̱ da̱m omi ne. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kèzná blade, a tool without a handle A̱m kabka i'van d'kezna, baa d'ota. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kò̱ntò̱ hooked stick or cudgel Na vosk o̱ma̱n d'ko̱nto̱.; Kaba d'ko̱nto̱ a̱v ko̱lto̱ k'kubu. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kòró very hard stone for roughening the surface of a grinding stone D'Koro i d'taar birbiri am we̱sne̱. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kwè̱kkwè̱dú hammer Ze̱lve̱m kwe̱kkwe̱du da̱nlo. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kwìntà̱ hoe - general name for hoes made locally, for weeding and other cultivation A̱m haka a̱v ke̱e̱m d'kwinta̱.; Nan go̱va̱n d'kwinta̱. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kyòró unhafted, used (of a hoe or axe) Ta̱m hav na ke̱e̱m kyoro d'kwinta̱. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'kyùrú 1club, cudgel; a heavy stick with a thick end, staff U vosk janka, a̱n d'kyuru.; Kyur d'getka.; Na vosk janka a̱n d'kyuru, u heka.; na vosk o̱ma̱n d'kyuru, na heto zo. (sem. domains: 6.7 - Tool.) 2the capital to start up a business
Comments (0)

 

d'ló̱n blunt arrow made from tamarind D'Lo̱n i deeld wa. [Used by children for killing birds.] (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'mà̱ká̱ thumb-ring used by hunters who shoot with a bow and arrow A neta̱n kwe̱ an la̱i staa a̱n d'ma̱k da. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'ná lower grinding stone El nan nam c'rihin d'na. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

d'nàacò upper grinding stone Nokav o̱mo̱ d'naaco. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)

 

dáacò n anvil, a smith's working tool Zo̱o̱ga̱n el ta mangsa ric na zo̱o̱n daaco. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
Comments (0)