Browse C'lela - English

k


k'bíndigài n Dane gun, a simple old-fashioned gun El nan em staa a̱n k'bindigai.
k'bòbá n shrub, bush, scrub, undergrowth A̱m he̱n ko noca paga̱n k'boba. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'bò̱ngnò̱ cf: k'sa̱pkna̱, zogo. n trap for catching fish El nan em c'bo̱ngno̱ baa na̱n gwaanai ne a genne, netanan ta em c'bo̱ngno̱. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
k'bô̱ss n bus
K'Bó̱zó̱rì np Fulani person He̱ne̱bo̱ k'bo̱zo̱ri tu noka noka.
k'bùcú n rumen; the special stomach possessed by ruminant animals Rinna nan ta ta̱a̱ c'gwe̱e̱ a ci c'bucu.; Ava he̱n k'bucu av ze a zi d'taawul. (sem. domains: anat, 1.6 - Animal.)
k'búdbúdù id loose sand, dust Aka̱n ta to̱n d'he̱tan k'budbudu.
k'búdú n game played on sand with a circular knotted rope Yaa a̱rma̱n el ta taa k'budu. (irreg. infl. k'karo)
k'bùk n book
k'búmbù n ship
k'cà̱a̱zcà̱a̱znì n numbness of limb Ca̱a̱zca̱a̱zk sipk muna. (sem. domains: med.)
k'ca̱zca̱zni ca̱a̱zca̱a̱zni
k'ce (der. of ) n stick
k'cèngà n the stripped heads of guinea corn Naama̱n el ta ta̱a̱ c'cenga. (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food.)
k'cidi (d'bàdà) n water pot, pitcher Iba̱m ho̱o̱n d'bada. (irreg. infl. d'bada; irreg. infl. rikwa̱ndwa̱)
k'còmtè (der. of cómtè) n messenger, person carrying a message Wen reen k'comt a̱v rovo?
k'cô̱o̱c n church
k'cúdúdú caccacca der. cududu
k'cùkú n frying place, built-up base in farm of a small granary used for frying El nan gang c'riga̱n k'cuku. (sem. domains: 5.2 - Food.)
k'cùmù n shield Cumuk cid se̱e̱te̱ baad gaago. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
k'dá̱ n things which bore one, or which one dislikes Swenc emkan k'da̱.
k'dàabè n site Kina̱ c'hono baan daabe kac dwaako.
k'dáadà n open space in front of chief's palace Anan le̱g nan k'daada a ill da.
k'dàdà n kind of tree (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'dàdè n callus, bare, rough, hard skin Koma ru ci k'dade, rema̱n bo̱pa̱m s'ota. (sem. domains: med, anat.)