Browse C'lela - English

k


kyùu suddenly (come up) A cekav daav da̱n kyuu.
kyùulsí 1cause sb's downfall, waste sb's time 2distract, disrupt sb's work He̱ta̱d kyuulsk wa, naama̱n baalka.
kyùutí lean lightly on a stick U el tu kyuutu an cev d'bi.