Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

k


k'kwánò pan
k'kwàtè box
k'kwè̱dé̱ 1desire Kwe̱de̱k ru de̱lk on d'hivi. 2wait expectantly
k'kwè̱e̱lcó illness which makes a person belch 'sourness' from his stomach Kwe̱e̱lck el ka̱n elva noc tu ga̱si zage. (sem. domains: med.)
k'kwè̱n scabies, craw-craw Kwe̱nc ci c'kwe̱e̱te̱. (sem. domains: med.)
k'kyò̱pó
k'làasà city wall, ramparts round a town U elka̱n k'laasa u kaata c'naaman gede. (sem. domains: Bible.)
k'làbà muzzle Twe̱pe̱ jank k'laba, kada u ta̱ hi.; Twe̱pe̱ jank k'laba.
k'làilài membrane Aka̱n el ta robna̱ d'hina̱ an k'lailai. (sem. domains: anat.)
k'là̱ká̱mlà̱kmú the skin at the throat which is sometimes swollen when you have mumps Taka̱nmala̱nkun hwa̱a̱k u c'la̱ka̱mla̱kmu. (sem. domains: anat.)
k'làngàlángà baling iron - strip of iron used for tying bales El nan gag s'kakco a̱n c'langalanga.
k'lànká̱cì roof of the mouth Hwelan dwak o k'lanka̱ci. (sem. domains: anat.)
k'là̱uzí sickle La̱uzik getka baa na goso. The sickle broke while cutting the grass. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
k'lè̱gè̱ stem, or plant of the malodorous lily A nan ta̱ d'le̱g da, da̱ ci c'kwe̱e̱te̱.
k'Lélà the tribe speaking c'Lela found around Zuru Emirate (and Ribah) in NW Nigeria K'Lela i noc va̱n copu na'lela.; Lelna i na̱n nan ko̱ga̱n ta pog Dakarkari.
k'lè̱pè̱ slowness or slackness in action, forgetfulness Hav ma̱n baal ma̱ha̱n emka̱m k'le̱pe̱.
k'lè̱vé̱ 1path, way, road Go̱t k'le̱ve̱, gabka̱ sa, ka̱n cet vo. 2cheap Kusk ha̱n emk k'le̱ve̱.
k'lò̱bnè uncultivated land Na le̱ke̱ke̱m k'lo̱bne gwate. (sem. domains: farm.)
k'lò̱lò̱lò̱ Rogeria adenophylla Lo̱lo̱lo̱ ci u vadvade. Rogeria adenophylla (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'lò̱o̱nó̱ kind of creeper used in tanning El nan em c'lo̱no̱ a̱n k'lo̱o̱no̱. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'lúudù grass hut Kurca̱m la̱v c'peletno in c'luudu.
k'máatò motor, car
k'mádúbí glass
k'màlhá wide-brimmed straw hat
k'mátá̱a̱ká̱cí mirror El nan go̱t a cu a̱n k'mata̱a̱ka̱ci.