Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

k


k'mègmègè 1peeled stalk of india hemp Megmeg k'zatta m'we̱s da. (sem. domains: 1.5 - Plant.) 2cob after removal of maize El nan dwa c'megmege rem na emt m'lade.
k'mènà large intestine Na taak na̱a̱ma̱n k'bindigai, sai ya̱n k'mena.; Men c'naam ci ke̱ma̱d ta̱u. (sem. domains: anat.)
k'mé̱nè̱
k'mèró hunger Mer za u kasi da.
k'mista̱
k'mista̱
k'mó̱ló̱
k'mó̱o̱ló̱ (traditional) stringed instrument played by plucking the strings with the fingers Yaa kempan el ta to̱n buum c'mo̱o̱lo̱. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
k'mótà lorry
k'ná̱a̱mù core of boil or blister La̱ga̱ld emk bo̱ k'na̱a̱mu, sai ya na mo̱dko̱.; U mo̱dko̱ k'na̱a̱mu, k'ruka̱.
k'nà̱grù 1brown spear grass A nan ema be̱me̱ a̱n c'na̱ga̱r da.; Anan ema be̱ma̱n c'na̱gru da. Diheteropogon hagerupii (sem. domains: 1.5 - Plant.) 2Andropogon arthrolepsis
k'ná̱má̱ meat portions
k'nìiká̱ thick, heavy O̱mo̱ k'kan k'niika̱.
k'nìná̱ large tooth
k'nwá̱ mouth Gaa da̱n hwela dwaak o k'nwa̱.
k'o̱lo̱ cf: k'gàhámà.
k'ò̱ló̱ phlegm
k'òrò raffia; frond, leaf of a kind of palm-tree used for making mats, hats or bags Orok ovk ov juu.; El nan caa c'pogla a̱n c'oro. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'pàgò compartment, hiding place, crevice U ze̱ska̱ m'gumu a̱n pago ka̱ d'be̱.
k'págpágò niche, crevice, hiding place (esp. in granary or stream) Kab ge̱nne̱ a̱v de̱lon k'pagpago.; Kinka̱ m'hyun a̱n k'pagpago.
k'pà̱ká̱mpà̱kmù hole to hide in (e.g. in bank of river), lair Cwiim sipk gwe̱le̱, u uvtka̱n k'pa̱ka̱mpa̱kmu.
k'pákpákò pods of the Bauhinia tree Naama̱n el ta ta̱a̱ c'pakpako. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'pàl gó̱vgè pseudo-storm during harvest season with overcast skies but no rain Waka̱l wa he̱ne̱ k'pal-go̱vge, u somau go̱vo̱.
k'palgwe̱vce
k'palgwe̱vce