Browse C'lela - English

k


k'pámpámá top of the head Riga̱d kobka o a̱n k'pamoama. (sem. domains: anat.)
k'pándá large earthenware bowl or pot used for frying food like g-nuts Panda k'ri ta lo̱g da.
k'panta cf: k'dò̱kò̱.
k'pàntà (right) hip throw, a wrestling move U hetk ma̱n k'panta.
k'pà̱rú flower Mo̱ngo̱r emk c'pa̱ru. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'pé̱ipé̱i circular mat used for covering vessels Netan pe̱le̱ta̱n el ta to̱n c'pe̱ipe̱i ta ubgta̱ m'yon.
k'pè̱kè̱ hand-woven fan made from frond leaves Ze̱lve̱m k'pe̱ke̱ a̱m hwirkti d'samko.
k'pé̱lé̱tò Fulani person A̱m he̱nke̱ be k'pe̱le̱to.
k'ràdó long guinea cornstalk flute or horn Ya kempan el ta hul s'rad dav d'biti. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
k'rá̱gdá̱ dewlap Naam nan ciin c'ra̱gda̱. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
k'ràkkà̱ d'bàtà old cow, bull or person U wak k'rakka̱-d'bata. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
k'regrege
k'regrege
k'rèrè unusual anthill with holes near the base Zo̱m kobko a̱n mii k'rere k'utu.; A̱m buzk oba̱lpe̱e̱ u somu uva̱n ririk utu. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)
k'rí thing
k'rìbì mushroom El nan yaa c'ribi. (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food.)
k'rìhì thing Rihi ta kus baa ri da.
k'riri
k'riri
k'rìsù labour on someone else's farm in order to get some food A noc zatta c'ryaak da, tu hav a̱n k'risu.
k'ròngò the coarse grass pennisetum pedicellatum El nan ema be̱me̱ a̱n gwe̱e̱sa̱c rongo. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
k'rònhá stall
k'rò̱zgò̱ bunch Obla̱n kobka c'ro̱zgo̱n debe.
k'rùbá̱ traditional woven cover put over babies and young children to protect them from the heat of the sun or from rain Na lagk caam c'ruba̱. (sem. domains: trad.)
k'ryàagò