Browse C'lela - English

u


u'ge̱rgo irreg. infl. of gè̱né̱
u'ge̱rgo ge̱ne̱
u'ge̱te̱
u'geto ant: gètá.
u'gwabo ant: gwáabà.
u'habre
u'habse
u'mamumama
u'mamumama
u'reke, u'reko
u'reko
u'rweko
u'vàtò 1(having) a vision, seeing sth or sb strange in a dream and speaking with it, as if it were real life Beens ribo̱ i ho̱d nu'vato. 2a person who does not hide any secrets
u'we̱swe̱se̱
u'we̱swe̱se̱
u'yo̱ro cf: gó̱rgó̱ró̱.
u'zapska cf: d'gúdgù.
usu
usu
uvu

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2