Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

v


vagat
và̱gtà̱m looking plump or dull A̱ra̱m el tu go̱tta̱m va̱gta̱m.
và̱k pulsing Rika̱ d'hii emk va̱k a̱n hii d'wa.
vàlá wait, expect U zeka be̱ a za̱m vala o.
vàlà̱dbé̱ kind of weevil Vala̱dbe̱e̱n el ta naas hii. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
valnatakavo irreg. infl. of cèngà
vàlnátàkávò
vàm balanced Rika̱d'gweda eska̱n bira̱vnaisa̱n vam.
vá̱n it Nokt vam va̱n.
vá̱nksà̱ chase away Hav a̱v va̱nksa̱ akna anlo a unu a̱n anlu.
vát wide (of eyes), wide-open Na vosk dwiri u batka is vat.
vàtá say, tell, describe, explain Hav a̱v ve̱ce̱ cetvo ai ho̱o̱m hwaka.
vàvà shrivel Me̱nk goska u ta hyaa da gweelagweela c'vavka.
va̱va̱va̱
vá̱vkà̱ be mostly husk with little grain A me̱nk ta caa da, gweelagweela el ca̱n va̱vva̱.
vàvvàvà with the ends sticking out U havk u o̱mo̱ c'wen vavvava.
vècé chronic Tooka k'ru i kan vece.
vè̱cé̱ tell, warn Caav ve̱ce̱ go̱mo̱ az wa uku.
vè̱d compact, packed in, stuck La̱ga̱n hik d'kwa̱a̱ ve̱d.
vèdsá verify, confirm Hav a̱v go̱to̱ vedda̱v sa.
védvédé feckless, scatterbrained Za bo̱ vedvede u reen da.
vè̱dvè̱dè̱ in the manner of a bird flapping its wings Wa nem maak s'bug ve̱dve̱de̱.
ve̱ge̱ irreg. infl. of bè̱gè̱
vè̱gè̱ kind of large, black scorpion Ve̱ge̱ i damra k'cwec k'rimka̱. Vege is a large black scorpion. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
vè̱gè̱ earth centipede, large and black Ve̱ge̱ i rihi tu cot na. (sem. domains: 1.6.1.7 - Insect.)