Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

v


ve̱gte̱m irreg. infl. of bè̱gtè̱m
ve̱gte̱m
vèkà lift Noka nan se̱e̱te̱m veka̱m k'kungu.
vékée fall when walking or riding an animal A̱m he̱no he̱no u hek vekee a wa na.
vèktá dig sth up Hav a̱v vektam gwe̱e̱ ca̱nlo.
vè̱lgsé̱ spread out, scatter Kaba ha kwigc ma̱nhu a̱v ve̱lgse̱ bat ta̱m ho̱o̱.
vèná discipline, punish A̱m havka a̱m venka wa neta.
veno
veno
vè̱ntè̱vè̱ntè̱ restlessness I ye̱ a̱v retin ve̱nte̱ve̱nte̱ zo?
vèrà̱nvé wise I vo veranve, wai za tan be̱ da, lawa be̱ a kabka̱v d'ba.
vérmà train through experience Au yaa d'koba, tu verma.
vé̱s straight, usually straight up Wen d'ru ge̱ ve̱s da̱ kasi.
vè̱só broom O̱m vo̱m veso.
vè̱só type of grass
vètá to be a habit I vetka, rem kooye̱ daava u el tu hava.
vètàsà be accustomed to, be in the habit of Ti emi kasi av vetasa hi d'rovu zolo kooye̱ daava.
ve̱ve̱
ve̱ve̱, ve̱vke̱
vé̱vé̱vé̱ buzzing, noise made by flying insect Gwergwera̱n ci ma̱n c'con ve̱ve̱ve̱.
vè̱vlòsóo Harrier Hawk, or the Black Kite Ve̱vlosoo el tu ta̱a̱ la̱gnu. Milvus migrans (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird.)
vè̱vó peep Ve̱vo a̱n mii k'kuru.
vìgà̱msí move U heka, u ta heksa̱m viga̱msi da.